החלטות אחרונות ות”ת
364 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
15/03/17

בישיבתה ביום 15.3.17 דנה ות”ת בבקשת אוניברסיטת חיפה להרחבת בניין רבין למדעי החברה על ידי תוספת קומות. ומחליטה כדלהלן: לאשר לאוניברסיטת חיפה  תוספת קומות מעל בניין רבין באוניברסיטת חיפה כמפורט להלן: אישור לבניה בשטח של 2,980 מ”ר ברוטו, מתוך כך שטחי הנטו הם 1,634 מ”ר. ות”ת רושמת בפניה כי אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו…

החלטת ותת
15/03/17

ות”ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת השירות כדלקמן: מנכ”ל מל”ג/ות”ת (יו”ר ועדת השירות) יו”ר ות”ת סגן יו”ר מל”ג מר ישי פרנקל, חבר ות”ת (חבר) מר משה ויגדור- חבר מל”ג (חבר)- בכפוף לאישור מל”ג פרופ’ מונא מארון- חברת ות”ת (חברה). ההחלטה תועבר לאישור מל”ג.

החלטת ותת
22/02/17

ות”ת מחליטה להביא בפני מל”ג את ההמלצות המופיעות  במסמך 4018א’, לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי ההיי – טק, האומנויות והעיצוב, כולל תיקון ההמלצה לגבי התכניות לתואר שני במדע הנתונים שיאושרו להגשה בכפוף לקיום ליבה במדעי המחשב בהתאם להחלטת תת ועדת ההייטק, לרבות הקריטריונים והנימוקים כפי שמופיעים במסמך הנ”ל,  וכמפורט להלן: תוכניות שמומלץ לאשר…

החלטת ותת
22/02/17

ביום 22.217 קיימה ות”ת דיון בהצעת תקציב מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2017 והחליטה לאשר את הצעת התקציב לשנת 2017 בסך 53,705 אלפי ₪ המבוססת על סיכום עם אגף התקציבים במשרד האוצר , וביצוע התקציב לשנת 2016.

החלטת ותת
22/02/17

בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 1483 לחיזוק העיר ירושלים וביסוס מעמדה של העיר ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, מאשרת ות”ת הוצאה משותפת של שני קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה ביחד עם הרשות לפיתוח ירושלים: (1) קול קורא לעידוד הקמה/הרחבה של מעונות סטודנטים בעיר ירושלים (להלן: קול קורא ראשון) (2) קול קורא לעידוד הקמה/מעבר/הרחבה של קמפוס מרכזי בירושלים…

טען עוד