החלטות אחרונות ות”ת
471 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
22/11/17

ביום 22.2.17 דנה ות”ת בקול קורא לאוניברסיטאות המחקר להקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים ובתשובת האוניברסיטאות לפנייה שנשלחה אליהן לבדיקת התעניינותן בהקמת מרכז למניפולציה גנטית בעכברים, לפיה למעלה מאוניברסיטה אחת מעוניינת בהקמת המרכז,  מחליטה ות”ת כדלקמן: 1. באחת בישיבות הקרובות תובא לאישור ות”ת הצעה להרכב ועדת היגוי אשר בראשה יעמוד פרופסור צ’חנובר (בכפוף לעמידתו…

החלטת ותת
22/11/17

בישיבתה ביום 22.11.17 דנה ות”ת בתכנית לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות”ת לשנה”ל תשע”ח והחליטה ות”ת לאשר את הרובד השני והשלישי כדלהלן: 1. רובד שני: קריטריונים שהעמידה בהם תאפשר קבלת תקצוב ייעודי 1. כללי 1.1. מל”ג וות”ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידום ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה…

החלטת ותת
22/11/17

ביום 22.11.17 דנה ות”ת בהמלצות הועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות”ת – וזאת בהמשך לדיונים שהתקיימו בות”ת ביום ה-27.9.2017, וביום -1.10.2017 (ישיבה מיוחדת לנושא). לאחר שקבלה ות”ת סקירה מעמיקה, ולאחר שבחנה את מכלול הנתונים שהוצגו בפניה, ואת המלצות ועדת השיפוט, קיימה וות”ת הצבעה על הצעת החלטה שהתבססה על המלצות ועדת…

החלטת ותת
22/11/17

בישיבתה ביום 22.11.17 דנה ות”ת בתוכנית החומש האקדמית, ובבקשת  אוניברסיטת אריאל לפתוח פקולטה לרפואה וללמד תוכנית ארבע-שנתית לרפואה. לאור הצורך הלאומי הדחוף בהגדלת מספר הרופאים בישראל, ולנוכח בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתיחת תוכנית ארבע שנתית ברפואה מחליטה ות”ת: להשלים את עבודת המיפוי של השדות הקליניים ברפואה, שמתבצעת ע”י הצוות המקצועי המשותף לאגף התכנון ומדיניות בות”ת,…

החלטת ותת
22/11/17

בישיבתה ביום 22.11.17 החליטה ות”ת לעדכן את החלטתה מיום 25.11.2015 ומיום 13.7.2017 בדבר הסדר הרשאות החתימה לענין מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל”ג/ות”ת, ומורשי חתימה לביצוע תקציב ות”ת, כדלקמן: 1. בנוגע למנהל התאגיד בסעיף 1( ג) להחלטה, לאחר המילים “משאבי אנוש” יתווסף המשפט “בהעדר מנכ”ל מכהן , או ממלא מקום מנכ”ל יחתום  יו”ר ות”ת“….

טען עוד