החלטות אחרונות מל”ג
1650 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
31/10/17

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום י”א בחשון תשע”ח (31.10.2017) בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: להודות לפורום יו”ר הועדות העליונות למינוי פרופסורים, בראשותו של פרופ’ חיים טייטלבאום, על עבודתם ועל המלצותיהם בנדון. להודות ליושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ולחברי הוועדות, אשר סיימו את כהונתם בוועדות, על עבודתם…

החלטת מלג
12/09/17

בישיבתה ביום כ”א באלול תשע”ז (12.9.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את כהונת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים עד ליום 30.11.2017.

החלטת מלג
12/09/17

בישיבתה ביום כ”א באלול תשע”ז (12.9.2017), לאחר ששמעה הסברים על העדכון, החליטה המועצה להשכלה גבוהה, בהמשך להחלטה מס’ 158/13 מיום 8.8.2017, כלהלן: לאשר הגשת התוכניות לתואר שני בתרבות חז”ל עם וללא תזה באוניברסיטת בן-גוריון. התוכנית המשותפת לתואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו ומינהל עסקים: ניהול מוסדות העולם היהודי באוניברסיטה העברית תופיע תחת…

החלטת מלג
12/09/17

בישיבתה ביום כ”א באלול תשע”ז (12.9.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדת היגוי בין-משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות, ובהמשך להחלטת ות”ת מיום 26.7.2017 היא מחליטה: למנות ועדת היגוי בין-משרדית אשר תחליף את ועדת ההיגוי שהייתה נהוגה עד כה בראשות משרד החינוך. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: מנכ”ל המל”ג או מי מטעמו – יו”ר ועדת ההיגוי…

החלטת מלג
12/09/17

בישיבתה ביום כ”א באלול תשע”ז (12.9.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה  למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ובהמלצת ות”ת מיום 16.8.2017 באשר למתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס, והחליטה כדלהלן: להעניק למרכז האקדמי פרס הכרה שאיננה מוגבלת בזמן. ההכרה תכנס לתוקף לאחר אישור רשם התאגידים לתקנון התאגידי המתוקן. ההכרה מוענקת בין היתר על בסיס הצהרת…

טען עוד