החלטות אחרונות מל”ג
1808 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
06/03/18

הואיל ובדיקת הבקשות טרם הסתיימה ולאור סד הזמנים, בישיבתה ביום י”ט באדר תשע”ח (6.3.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות והיא החליטה להאריך באופן “טכני” את ההסמכות הזמניות שלהלן  עד לחודש ספטמבר 2018. תוכנית הלימודים לתואר שני (LL.M.) במשפטים עם תזה במסלול האקדמי של המכללה למינהל. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים…

החלטת מלג
06/03/18

בישיבתה ביום י”ט באדר תשע”ח (6.3.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה  כלהלן: במסגרת העבודה של מל”ג ות”ת לבחינת ההיבטים הרגולטוריים של נושא הלמידה הדיגיטלית והשפעתם על החלטות מל”ג ות”ת הרוחביות, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ות”ת לעבות את הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית ע”י הוספת שני חברים נוספים לוועדה שהם חברי מל”ג: פרופ’ אדו…

החלטת מלג
06/03/18

בהמשך לישיבות המל”ג שהתקיימו בתאריך 6.2.2018 ובתאריך 6.3.2018, ובהתבסס על עבודת הצוות שהוקם לצורך בחינת מתווה הפעילות של הקריה האקדמית אונו בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל ובהמשך לבקשות הקריה האקדמית אונו, החליטה המל”ג בישיבתה ביום 6.3.2018, לעדכן את מתווה פעילות הקריה האקדמית אונו בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל כלהלן: המל”ג תאפשר לקריה האקדמית אונו לקיים…

החלטת מלג
06/03/18

בישיבתה ביום י”ט באדר תשע”ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות”ת מיום 5.3.2018 בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 4.3.2018. בהמשך להחלטת מל”ג מיום 18.11.2014, דנה ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בשאלת המשך הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה מ”מורה מוסמך בכיר” לתואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) במגזר…

החלטת מלג
06/03/18

בישיבתה ביום י”ט באדר תשע”ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות”ת מיום 3.1.2018, בהמשך להחלטות ות”ת ומל”ג  מיום 4.2.2015 ומיום 10.2.2015 בהן קבעו מדיניות בנושא מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך לות”ת, ובהמשך להחלטות ות”ת ומל”ג מיום 13.7.2016 ומיום 19.7.2016, לפיהן מעבר של מכללה אקדמית לחינוך כרוך בצעד מקדים…

טען עוד