החלטות אחרונות מל”ג
1545 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
20/06/17

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017),  בהמשך להחלטות ות”ת ומל”ג בישיבותיהן ביום 4.11.2015 ו-10.11.2015 בהתאמה, בדבר זכיה בפרויקטים על בסיס תחרותי לתגמול עבור פעילות מיוחדת בנושא שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן: להודות לחברי הוועדה בראשותה של פרופ’ שפרה שגיא, על עבודתם והמלצותיהם לבחירת ההצעות הזוכות בפרויקט. לקבל את…

החלטת מלג
20/06/17

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות כוועדת ביקורת משותפת למל”ג ולות”ת את החברים הבאים: ד”ר סאמר חאג’ יחיא – יו”ר הוועדה (מכהן כחבר מל”ג) ד”ר רבקה ודמני – חברת ועדה (מכהנת כחברת ות”ת וחברת מל”ג) פרופ’ ישעיהו טלמון – חבר ועדה (מכהן כחבר ות”ת) חבר ות”ת שימונה בחודש הבא וישמש…

החלטת מלג
20/06/17

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ’ ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה. לאור ממצאי הוועדה הבינלאומית לפיהם בכל שלוש התוכניות שנבדקו במדעי המעבדה הרפואית, אין הגדרה ברורה וממוקדת למטרת התוכנית,…

החלטת מלג
20/06/17

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו”ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית למדעי המעבדה הרפואית באוניברסיטת בן-גוריון,…

החלטת מלג
20/06/17

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו”ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית למדעי המעבדה הרפואית במכללה האקדמית…

טען עוד