החלטות אחרונות מל”ג
1580 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
18/07/17

בישיבתה ביום כ”ד בתמוז תשע”ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 4.7.2017 והחליטה כלהלן: להודות לוועדת מומחים המייעצת לבחינת הבקשה, בראשותו של פרופ’ אהרן שי, על עבודתה ועל הדו”ח שהגישה. לאמץ את דו”ח ועדת המומחים ולהעניק הכרה זמנית לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי שלם. בתום תקופה…

החלטת מלג
18/07/17

בהמשך להחלטות ות”ת ומל”ג בעניינו של המרכז האקדמי כרמל ולטיוטת ההסכם בין המרכז האקדמי כרמל והמכללה האקדמית נתניה, החליטה המל”ג בישיבתה ביום כ”ד בתמוז תשע”ז (18.7.2017) לאמץ את המלצת ות”ת מיום 28 ביוני, ולאשר מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה וסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה כמפורט להלן: המתווה…

החלטת מלג
18/07/17

בישיבתה ביום כ”ד בתמוז תשע”ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכבי חמש ועדות המומחים התחומיות  לנושא המכינות הקדם אקדמיות והחליטה לאשר את הרכבי הוועדות, כלהלן: ועדת המומחים התחומית במתמטיקה: פרופ’ רון ליבנה – הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים – יו”ר הוועדה ד”ר מיכאל גורודצקי – מרצה למתמטיקה במכינה הקדם אקדמית של הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל…

החלטת מלג
18/07/17

בישיבתה ביום כ”ד בתמוז תשע”ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הגשת תוכניות לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים והיא  החליטה לאמץ את המלצות פורום יושבי הראש של הועדת התחומיות, ולאשר פיילוט לפתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים. להלן פירוט הקריטריונים המהווים תנאים מצטברים לצורך קיום הפיילוט: תוכניות בתחומים בעלי חשיבות לאומית גבוהה הואיל שהוחלט כי האפשרות…

החלטת מלג
18/07/17

בישיבתה ביום כ”ד בתמוז תשע”ז (18.7.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכב הועדה להרחבת הנגישות שההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, ולמנות שלושה חברים חדשים כלהלן: פרופ’ ישראל גלעד, חבר מל”ג – חבר ועדה חדש מר ישראל תיק,חבר מל”ג – חבר ועדה חדש גב’ אתי זלצמן,נציגת סטודנטים – חברת ועדה חדשה מינוי נציגת הסטודנטים כפוף לחתימה על…

טען עוד