אישור פתיחת תכניות לימוד והסמכה להענקת תואר

מוסד המבקש לקיים תכנית לימודים חדשה, לקיים תכנית שאושרה במתכונת שונה, להעביר את מיקום הלימודים בתכנית או לשנות את שמה – חייב לקבל את אישור המל”ג.

תכניות לימוד חדשות המוצעות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה, מטופלות באגף האקדמי. תהליך האקרדיטציה כולל שלושה שלבים מרכזיים:

שלב 1: רישום הבקשה

בשלב זה נבדקת עמידתן של בקשות לתכניות לימוד חדשות בתנאי הסף שנקבעו בהנחיות והחלטות המל”ג, בקשות שעומדות בתנאי הסף מועברות לבדיקה אקדמית לקראת אישור פרסום והרשמה.

הנחיות המל”ג לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה/תכנית לימודים

שלב 2: אישור פרסום תכנית, הרשמת סטודנטים אליה והתחלת הלימודים בה

לאחר רישום הבקשה היא עוברת לבדיקת ועדה מקצועית או סוקרי. המלצות הוועדה או הסוקרים מועברות  למל”ג לצורך קבלת החלטה על פרסום התכנית ופתיחתה. מתן אישור פרסום והרשמת סטודנטים והתחלת לימודים אינה מהווה עדיין הסמכה להעניק תואר אקדמי בתכנית.

החלטת מל”ג בנושא נוהל בדיקת תכניות – מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה

הנחיות המל”ג בנושא רשת הבטחון

שלב 3: הסמכה

לקראת תום לימודי מחזור הסטודנטים הראשון של התכנית מבצעת המל”ג בדיקות לקראת הסמכת המוסד להעניק תואר. במסגרת בדיקות אלו בוחנת ועדת הבדיקה/הסוקרים את התפתחות התכנית ממועד פתיחתה ואת עמידת המוסד בהתחייבויותיו. הוועדה/הסוקרים מגישים בסיום עבודתם דו”ח מסכם למל”ג בדבר מתן הסמכה לתכנית, זאת בהסתמך על רמתה האקדמית של התכנית תוך התייחסות לסגל ההוראה, קוריקולום, תשתיות אקדמיות ועוד.  כמו כן נבדקים היבטים של תקציב, תכנון ועוד.