הסמכה להענקת תואר פרופסור

ככלל, פרופסורה היא תואר אקדמי ונדרשת הסמכה מאת המל”ג להעניקו.

ישנם מוסדות אשר קיבלו הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי, בכלל התחומים או בתחומים ספציפיים.

הענקת תארי פרופסור במוסדות להשכלה גבוהה להם אין הסמכה להעניק דרגות פרופסור באופן עצמאי נעשית בכפוף לאישור אחת מחמש ועדות עליונות למינוי פרופסורים של המל”ג.

מוסדות המצויים בקטגוריה זו ומבקשים להעניק לסגל בכיר תארי פרופסור נדרשים להגיש לוועדות העליונות בקשה בהתאם להנחיות שקבעה המל”ג.

בנוסף, הקימה המל”ג פורום של יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים בראשות חבר מל”ג, , אשר יתכנס מעת לעת בכדי לדון בנושאים כגון:

  • סוגיות העולות בוועדות העליונות למינוי פרופסורים.
  • בחינת דיווחי המוסדות המוסמכים להעניק פרופסור חבר באופן עצמאי ובדיקת בקשות חדשות בנדון.
  • בחינת שינויים מבוקשים בתקנון למינוי פרופסורים.
  • עדכון הרכבי הועדות העליונות למינוי פרופסורים.

המלצות הפורום מובאות לדיון בפני ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ואח”כ לקבלת החלטה מסכמת במל”ג.

 

הסמכה להענקת תואר פרופסור