ניהול ותכנון ישיבות מל”ג

תפקידי האגף האקדמי, מזכירות המל”ג, הינם:

  1. ריכוז תהליך האקרדיטציה של מוסדות להשכלה גבוהה ותכניות לימודים חדשות, לרבות ריכוז והנחייה של ועדות הבדיקה והסוקרים, וכן טיפול ברישוי שלוחות מחו”ל הפועלות בישראל. בנוסף מרכז האגף את עבודת חמש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, ופורום יושבי ראש הוועדות העליונות.
  2. ריכוז עבודתה של המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה: הכנת סדרי היום והחומרים הנלווים לישיבות ועדות המשנה של המל”ג ומליאת המל”ג, הפצת החלטות המל”ג למוסדות ומעקב אחר יישומן.

 

החלטות וישיבות מל”ג – סדרי יום, ריכוז החלטות מישיבות והחלטות פרטניות

סדרי יום – ועדות המשנה של המל”ג