החלטות מל”ג וות”ת
ועדות המשנה של המל”ג

ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו”ל