מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 01/2018 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת להגשה של בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
12/06/2018
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מלון רמדה בירושלים בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
19/06/2018
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ’ אורי סיון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
16/04/2018
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 למיתוג ובניית אסטרטגית שיווק לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
19/03/2018
הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 הקמת תכנית עתודות לישראל – עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת –תכנית “מובילים באקדמיה”
לא פעיל
מיזם משותף
06/03/2018
טען עוד