מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 01/2018 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת להגשה של בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
12/06/2018

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מלון רמדה בירושלים בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
19/06/2018
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ’ אורי סיון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
16/04/2018
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 למיתוג ובניית אסטרטגית שיווק לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
19/03/2018
הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 הקמת תכנית עתודות לישראל – עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת –תכנית “מובילים באקדמיה”
לא פעיל
מיזם משותף
06/03/2018
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993 – חברת מפעלי כלכלה “מועדון טוב” –לקבלת שרותי תרבות פנאי ורווחה לעובדי המל”ג
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
09/01/2018
טען עוד