הערכת איכות

ספרות עברית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה