הערכת איכות

עיצוב תעשייתי

החלטת מל"ג

המלצות הועדה