הערכת איכות

פילוסופיה יהודית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה