08/08/2017

קול קורא להגשת התייחסויות לוועדת המומחים המייעצת שהקימה המל”ג לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה

הכשרת מורים הינה אחת המשימות הלאומיות החשובות המתבצעות בין כתלי האקדמיה. המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בקיומו של מערך  מקיף, יסודי ואיכותי להכשרת מורים, הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות לחינוך.

כחלק מהמאמץ לקדם את איכות הכשרת המורים במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת ועדת מומחים מייעצת לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  הוועדה התבקשה לבחון את המצב הקיים בארץ לרבות המתווה הקיים להכשרה להוראה, השינויים הדינאמיים בתחום ההכשרה להוראה והמחקר בנושא, דגמים קיימים בעולם, והמלצות הוועדה הבינלאומית שהעריכה את איכות הלימודים בתחום החינוך באוניברסיטאות.

הוועדה מזמינה מומחים בתחום החינוך וההוראה, גננות, מורים, מנהלים, ארגונים ומוסדות העוסקים בחינוך, להגיש מסמכים/ניירות עמדה לוועדה זאת עד ליום ט’ אלול התשע”ז (31.8.2017). לאחר מועד זה לא תקבל הוועדה התייחסויות נוספות.

אופן הפנייה: התייחסויות  בהיקף של עד עמוד יש להעביר בדואר אלקטרוני למרכזת הוועדה, גב’ בתיה הקלמן, לכתובת education@che.org.il . הפונים מתבקשים לכלול בפנייתם את פרטיהם האישיים ופרטים ליצירת קשר.

הוועדה אינה מתחייבת להשיב למי מן הפונים ותהא רשאית להשתמש בתוכן ההתייחסויות שתתקבלנה לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות וכן לפרסם את הניירות שיימסרו לה, כפי שהועברו אליה, לרבות באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה.

יובהר כי עצם הגשת נייר כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום כאמור.

 

קול קורא

בכל מקום שבו נעשה במודעה שימוש בלשון זכר או נקבה, הכוונה היא גם למגדר השני