25/05/83

כללי התקבלות למוסדות להשכלה גבוהה – החלטת המועצה מיום 25.5.1983

 

  1. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצתה של ועדת המשנה בראשותה של פרופ’ רינה שפירא אשר בדקה את הכללים להתקבלות למוסדות להשכלה גבוהה, לתקן את כלל מס’ 6 בכללים להכרה במוסדות להשכלה גבוהה.
  2. המועצה מודה לחברי הוועדה על העבודה הרבה שהשקיעו ועל הדו”ח הממצה שהגישו לה.
  3. סעיף 5 בכללים למתן היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו יישאר כמות שהוא “המוסד לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודת בגרות או שוות ערך, או על פי קריטריונים שקבעה המועצה.
  4. המועצה מאשרת תיקון סעיף 6 ב”כללים להכרה במוסדות להשכלה גבוהה” לפי הנוסח להלן:

א. מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות ערך מהארץ וממדינות אחרות.

ב. על אף האמור בסעיף א’ דלעיל , רשאי מוסד להשכלה גבוהה לקבל תלמידים, שאין להם תעודת בגרות ישראלית או שוות ערך, במספר מצומצם שלא יעלה על 2% מן המתקבלים ללימודי שנה א’ ובכפוף לתנאים הבאים:

א. נהלי הקבלה יכללו:

  • הקריטריונים שנקבעו ע”י רשויות המוסד להקבלת מועמדים אלה;
  • הגדרת הרשות/הרשויות המוסכמות לאשר קבלה במקרים חריקים לסוגיהם השונים

ב. הדיווח יתייחס לשאלות הבאות:

  • מספר התלמידים שהתקבלו במסגרת זו[1]
  • התפלגות גיל המתקבלים במסגרת זו.
  • מספר התלמידים שענו על דרישות המעבר משנה א’ לשנה ב’ (מתוך האוכלוסייה שפורטה בסעיף 1 דלעיל) לעומת שיעור התלמידים שענו על דרישות המעבר משנה א’ לשנה  ב’ מתוך כלל תלמידים שנה א’.

 

[1] מסגרת זו אינה כוללת חסרי תעודת בגרות (מסיגות טכניות) המתקבלים על תנאים ונדרשים להמציאה עם תום שנת הלימודים הראשונה.