19/04/05

מתווה להרשאת מכללות אקדמיות להעניק דרגת פרופסור – חבר באופן עצמאי – המלצת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים – החלטת מועצה מיום 19.4.2005

א.  המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 19.4.2005 בהצעת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל”ג, למתווה- מעבר מכללות אקדמיות להענקת דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי.

ב.  המועצה להשכלה גבוהה קיבלה את הקווים הכלליים של המתווה, כפי שהוצע על ידי הרכב יושבי הראש, ושילבה בו מספר תיקונים.

ג.   להלן הנוסח המשולב של המתווה אותו קבעה המועצה להשכלה גבוהה למעבר מכללות אקדמיות למינוי דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי.

ד.  מתווה זה הוא תוספת (נספח) לסעיף ד.4.3 של החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 15.2.2005 (תיקון להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 4.11.2003 בדבר “הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות”) :

     השלב הראשון:

א.  השלב הראשון בתהליך יארך שלוש שנים. במשך שלוש השנים הללו תמשכנה וועדות המינויים המוסדיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בפיקוחן ובאישורן של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל”ג, על פי תקנון המינויים וההעלאות לדרגות פרופסור של המל”ג, בהתאם להחלטות המל”ג, ועל פי אמות המידה, הכללים והנהלים הנקוטים בנושא זה בוועדות העליונות למינוי פרופסורים.

ב.   מכללות החפצות בקבלת הרשאה להעניק דרגת פרופסור-חבר בעצמן, תהיינה צריכות לקיים  את התנאים המצטברים באים:

1)  המוסד להשכלה גבוהה העמיד לפחות 4 מחזורי בוגרים לתואר אקדמי.

2)  במוסד מועסקים במשרה מלאה 4 שנים לפחות 20 פרופסורים (כדרישת מינימום), כאשר מחציתם (או יותר) הם פרופסורים מן-המנין.

3)  במוסד יהיו לפחות 5 פרופסורים בתחום של המועמד לגביו מבקש המוסד להעניק דרגת פרופסור-חבר, (מדעי החיים, מדעים מדוייקים, מדעי החברה, מדעי הרוח, חינוך), המכהנים בו במשרה מלאה, כאשר לפחות שניים מהם הם פרופסורים מן המניין.

4)  בכל וועדה מקצועית של המכללה לבחינת מועמדותו של פלוני להעלאה לדרגת פרופסור חבר, יצורף חבר בדרגת פרופסור ממכללה אקדמית מוכרת אחרת או מאוניברסיטה (כמקובל בנהלי האוניברסיטאות לקידום לדרגות פרופסור), לפי בחירת המוסד.

5) במהלך 3 השנים הכלולות בשלב זה, יתקיים מעקב של ועדות המינויים העליונות של המל”ג אחר ביצוע ההליכים במכללות בצורה נאותה ועל פי מתווה זה.

יש לחזור ולהדגיש כי במשך תקופה זו, תהיינה אלה הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל”ג (ולא המכללות) שתאשרנה בסופו של דבר את הדרגות לפרופסור-חבר.

השלב השני:

  1. לאחר תום שלוש השנים הללו, ובכפוף למילוי התנאים והדרישות הכלולות בשלב א’ לשביעות רצונן של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל”ג, יחל השלב השני.
    מכללות החפצות בקבלת הרשאה להעניק דרגת פרופסור-חבר בעצמן, תגשנה בקשות מסודרות להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, בהם תפרטנה את עמידתן בכל אחד מן התנאים שנכללו במתווה.
    הוועדות העליונות למינוי פרופסורים תבדוקנה את הבקשות ותגשנה להרכב יושבי הראש דו”ח על המכללות האקדמיות הרלבנטיות שעמדו בתנאים ואשר הן מומלצות לקבלת הרשאה להענקת דרגת פרופסור-חבר.
  2. הרכב יושבי הראש יבחן המלצות אלה ויעביר המלצות מסכמות למליאת המועצה להשכלה גבוהה, לגבי המכללות הראויות לקבל הרשאה להענקת דרגות רופסור-חבר ללא הליווי של המל”ג.
  3. מליאת המועצה להשכלה גבוהה תחליט על מתן הרשאה למכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר לאור המלצות הרכב יושבי הראש, ולאחר מכן, תהיינה המכללות שקיבלו הרשאה מוסמכות לבצע את מכלול ההליכים לקידום חברי סגל לדרגת פרופסור-חבר, בעצמן.
  4. השלב השני ייארך כשנה, ממועד הגשת הבקשה על ידי המוסד ועד מתן ההחלטה הסופית במליאת המועצה להשכלה גבוהה בשאלת הרשאתו להעניק דרגות פרופסור-חבר בעצמו.