הסבר כללי

חובת הרישוי של שלוחות בישראל

בחודש פברואר 1998, נכנס לתוקפו תיקון מספר 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. תיקון זה מחייב את כל המוסדות, המבקשים לפעול בישראל כשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל לקבל רשיון מאת המועצה. מוסד המבקש לקיים בישראל לימודים, לרבות פעילות הוראה כלשהי לרבות הנחיה, תגבור, תמיכה וכל מצב בו מורה ותלמיד/ים מצויים בכפיפה אחת, חייב ברשיון מאת המועצה להשכלה גבוהה . פעילות ללא רשיון מהווה עבירה על החוק.

 

הוראות המעבר של תיקון מס’ 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה קבעו הסדרים מיוחדים לגבי פעילויות שקדמו לכניסתו לתוקף של התיקון לחוק. מוצע לבדוק לגבי כל תכנית מהו מעמדה בהתייחס להוראות החוק ולהוראות המעבר של התיקון.

 

מעמד השלוחות הזרות והתארים המוענקים לבוגריהם

מוסדות שהם שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל אינם מוסדות ישראלים ועל כן אינם מוכרים כמוסדות להשכלה גבוהה כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה. השלוחות של המוסדות האקדמיים הזרים פועלות בישראל על בסיס רשיון, ואינן זכאיות ככאלה להכרה כמוסד להשכלה גבוהה.

 

התארים שיוענקו ללומדים בשלוחות בתום לימודיהם, הם תארים אקדמיים של מוסדות האם בחו”ל ואינם תארים אקדמיים ישראלים מוכרים. אין בהענקת רשיון לשלוחות משום הכרה של המועצה להשכלה גבוהה בשלוחה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה או משום הסמכתה להעניק תארים מוכרים כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה.

 

המועצה להשכלה גבוהה איננה מקיימת בדיקה לגבי רמתן ואיכותן האקדמיות של השלוחות הזרות. הרשיון ניתן לצורך קיום הפעילות למי שעומד בתנאי הרשיון- האדמיניסטרטיביים במהותם, אשר קבועים בחוק, ולא על פי מבחנים אקדמיים.

 

הערכת שקילות התואר לצורכי דירוג שכר בשירות הציבורי נעשית על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל במשרד החינוך. הערכת התואר נעשית באופן אישי לגבי כל פונה ופונה ואיננה כוללנית למוסד או לתכנית. במסגרת הערכת התואר בודקת המחלקה בין היתר קיומו של רשיון לגבי התכנית שבסיומה ניתן התואר וכן תנאים נוספים להערכת התואר, בהתאם לכללים המנחים אותה.

 

תיקון מס’ 12 לחוק המל”ג שהתקבל בחודש אפריל 2005 קובע, כי הזהות שהייתה קיימת בחוק בין תואר שניתן בשלוחה לבין תואר שניתן במוסד האם, תסויג ולא תחול לעניין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ולעניין שכר ותנאי עבודה. ההשלכה המעשית של התיקון הנ”ל על עובדים במגזר הציבורי מפורטת בהודעת נציבות שירות המדינה מס’ סו/13, לפיה תואר משלוחה לא יוכר עוד לעניין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו, שכר ותנאי עבודה (נוסח ההודעה המלא והוראות המעבר מופיע באתר נציבות שירות המדינה – www.civil-service.gov.il).

 

יחד עם התיקון הנ”ל נקבעו הוראות מעבר, אשר בהתקיים התנאים שפורטו בהם לא יחול התיקון לחוק אלא הדין הקודם. התנאים האמורים מתייחסים הן למוסד והן לתלמיד. באשר לתנאים המתייחסים למוסד נקבע, בין היתר, כי על המוסד:

(1) להגיש בתוך שלושה חודשים מיום פרסום החוק (11.4.2005) הצהרה על כוונתו להגיש בקשה להכרה לפי סעיף 9 לחוק המל”ג;

(2) להגיש בקשה להכרה עד ליום 1.6.2006.

באשר לתנאים המתייחסים לתלמיד נקבע, כי על מנת שהתיקון לחוק לא יחול על תוארו של תלמיד, עליו להירשם למוסד (אשר עמד בתנאים המוסדיים כמפורט לעיל) עד ליום קבלת החלטת המל”ג בבקשת ההכרה או עד תום שלוש שנים מיום קבלת היתר (שהוא שלב מוקדם להכרה), לפי המוקדם.

רשימת המוסדות אשר הגישו הצהרה ובקשה להכרה בהתאם למועדים שנקבעו בהוראות המעבר, מצויה באתר המל”ג.

 

הכרה בלימודים בשלוחות לצורך לימודי המשך במוסד ישראלי להשכלה גבוהה הנה בתחום סמכותו של המוסד להשכלה גבוהה הישראלי. לקבלת מידע בנושא קבלה למוסדות המוכרים, יש לפנות למכללות ולאוניברסיטאות עצמן.

Queries 483 | Seconds: 2.545