אוניברסיטת חיפה
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 30/05/1972
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת 1963 בחסות משותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית חיפה. בשנת 1972 זכתה האוניברסיטה להכרה אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה. האוניברסיטה בעלת אופי הפלורליסטי ולומדים בה בני ערים ותיקות ועיירות פיתוח, קיבוצים ומושבים, עולים חדשים, יהודים ערבים ודרוזים, קציני צה”ל וכוחות הביטחון לומדים בצוותא בדו קיום של שלום, סובלנות וכבוד הדדי. אוניברסיטה רואה את החבירה בין מצוינות אקדמית לאחריות חברתית כנושא הדגל שלה ואת שירותה לקהילה, אחד מיעדיה החשובים. באוניברסיטה קיימים שש פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעים והוראתם, הפקולטה למשפטים, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות והפקולטה לחינוך וחמישה בית ספר : למינהל עסקים, לעבודה סוציאלית, להיסטוריה, לבריאות הציבור ולמדעי המדינה.
מעורבותה של האוניברסיטה בקרב הקהילה באה לידי ביטוי בדרכים רבות. בצד פיתוח מצוינות מסייעת
האוניברסיטה מקדישה תשומת לב רבה לאמנות ומטפחת אצירת אוספים

כתובת
הר-הכרמל, חיפה 31905
טלפון
04-8240111
פקס
04-8342101

תואר ראשון

תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיות עתירות מדע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי מהחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה/לימודי סביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודתיאטרון/משחק ובימוי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודתיאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתולדות עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Opt
תכנית לימודשירותי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהוראת המדעים ביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה/תיירות נופש ופנאי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראת המדעים מתמטיקה פיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמערכות מידע ניהוליות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמשחק ובימוי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון ספרות עברית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהוראת פיסיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון וספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחקר תרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה - מנהל ומדיניות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.M
תכנית לימודנוירוביולוגיה ואתולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול משאבי טבע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי מהחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה/פרה היסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה קלאסית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאיכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודצרפתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Opt
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתכנון דרכי הוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודציביליזציות ימיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה/איכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבביליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודטכנולוגיות מתקדמות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ וחינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך/בביליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך חברה ותרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך והתפתחות האדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון וספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבריאות נפש קהילתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודביוסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביולוגיה אבולציונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבריאות נפש קהילתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת האנגלית כשפה זרה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)