המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השפלה
תאריך הכרה 02/07/2002
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: גיל הרך, מקרא, חינוך מיוחד (לידה – 6), לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות: מקרא, ספרות, חינוך מיוחד (גילאי 21-6) , לימודים כלליים. ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים במדעים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: מקרא, אנגלית ,ספרות, חינוך מיוחד (גילאי 6-21), לימודים כלליים, מתמטיקה (דו-חוגי). 

“בוגר בהוראה” (B.Ed) בחינוך גופני במסלול הרב-גילאי (גן-י”ב).

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

תואר שני בחינוך/בהוראה

תואר שני (M.Ed) בהוראת התנ”ך, פרשנותו, מחקרו וערכיו למחזור שהחל לימודיו בשנה”ל תשע”א בלבד.

“מוסמך בחינוך” (M.Ed.) בחינוך גופני.

אישור פרסום והרשמת לתוכנית הלימודים הבאה:

“בוגר בהוראה” (B.Ed.Mus) ב”נגינה בקבוצות” במסלול רב-גילאי (א’ – י”ב).

תעודות הוראה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

כתובת
ד.נ. גליל עליון 12210
טלפון
08-8511900
פקס
08-8560380

תואר ראשון

תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודנגינה בקבוצות מסלול רב-גילאי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראת המוסיקה (.B.Ed.Mus)
תכנית לימודמתמטיקה על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים יסודי (א'-ו')
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיל הרך - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)