המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 03/01/2002
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: גיל הרך, יהדות, תנועה וצליל, מדעי הטבע, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות:  אנגלית, יהדות, טבע, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול חטיבת הביניים בהתמחויות: ביולוגיה ומדעי הסביבה, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) בחינוך גופני במסלול הרב-גילאי.

“בוגר בהוראה” (B.Ed)  בחינוך מיוחד 6-21

תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך”  (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך.

אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) במתמטיקה חד חוגי במסלול העל-יסודי (ז-י).

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) בחינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed)  בלשון עברית במסלול בית הספר היסודי והעל יסודי במתכונת לימודים דו חוגית

תעודות הוראה/הרחבה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
קצרין, ת.ד. 222 מיקוד 12900
טלפון
04-6825000
פקס
08-6825011

תואר ראשון

תכנית לימודלשון עברית על יסודי (ז-י)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול יסודי (א-ו)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודיהדות במסלול יסודי (א-ו)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כללים במסלול יסודי (א-ו)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול יסודי (א-ו)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודי א"י על יסודי (ז-י)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד רב גילאי (21-6)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודביולוגיה במסלול על יסודי (ז-י)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני במסלול רב גילאי (א-יב) בהתמחויות:חינוך גופני, שייט וחינוך ימי,קידום בריאות במעגל החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה ומדעי הסביבה - חט"ב (ז'-ט')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז-י)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודיהדות למסלול העל-יסודי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודטבע - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנועה וצליל - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעי הטבע - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)