המכללה האקדמית נתניה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 13/01/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רח' האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין נתניה 4223587

תואר ראשון

תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב והמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביטוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהתנהגות ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפט - לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפט מסחרי ועסקי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודנדל"ן
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארM.H.M