המכללה האקדמית נתניה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 13/01/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רח' האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין נתניה 4223587

תואר ראשון

תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב והמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביטוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפט - לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפט מסחרי ועסקי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודנדל"ן
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודהתנהגות ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.M