המסלול האקדמי המכללה למינהל
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 21/05/1986
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
שד' יצחק רבין, ת.ד. 25074, ראשון לציון 75190

תואר ראשון

תכנית לימודעיצוב פנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Design Interior
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודכלכלה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה ואכיפת חוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים (התמחות בחשבונאות)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמיסים ועסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במיסים ועסקים (M.B.T)
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפחה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעיצוב, חדשנות ויזמות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפט ללא משפטנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)