חדשות אחרונות כל החדשות

המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) הוקמה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי”ח-1958, במטרה להוות את המוסד הממלכתי בישראל לענייני ההשכלה הגבוהה.

המטרה הייתה להקים גוף ציבורי, א-פוליטי, בלתי תלוי ומקצועי שיעמוד בין הממשלה לבין המוסדות להשכלה גבוהה, ויעסוק בכל ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל לרבות קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים, תוך הבטחת עצמאותה של המערכת האקדמית, פיתוחה ושמירה על איכותה, לצד הכרה באופיים המגוון של המוסדות להשכלה גבוהה ואוכלוסיית הסטודנטים בישראל.

הרכב המל”ג, כפי שהתווה החוק, משקף את ייעודה של המל”ג, כאשר לפחות שני שלישים מבין חברי המועצה הם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ובאים ממגוון המוסדות להשכלה גבוהה, והשאר נציגי סטודנטים ואנשי ציבור.

 

 

 

 

החלטות אחרונות

קרא עוד

 

הוועדה לתכנון ותקצוב

הועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) הינה ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה. הרעיון המרכזי בהקמת הות”ת היה שתשמש כגוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה מצד אחד לבין המוסדות להשכלה גבוהה מצד שני, בכל ענייני ההקצבות למערכת ההשכלה הגבוהה ותרכז את הטיפול הכולל בנושא.

תפקידי הות”ת נקבעו בהתאם להחלטת ממשלה משנת 1977 וביניהם:

להציע את תקציבי ההשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על החרות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה;

לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל והפיתוח.

להציע לממשלה ולמל”ג תוכניות פיתוח של ההשכלה הגבוהה ולתכנן את מימונן ועוד.

קרא עוד

Queries 270 | Seconds: 2.311