דוחות הערכה בנושא אדריכלות

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 09.05.2010  בעניין הוועדה להערכת איכות הלימודי באדריכלות, ומחליטה כלהלן :

.1 להודות לוועדה להערכת איכות הלימודי באדריכלות בראשותו של פרופ' דיוויד לדרבארו על עבודתה הרבה והמקצועית.
.2 לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים ).
.3 לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג
.4 לבקש מכל מוסד להגיש עד ה- 01.06.2010 דיווח באשר ליישום ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני הנוגע אליו ובדו"ח הכללי.
.5 המל"ג תפעל להקמת ועדה משותפת לה, לבתי הספר לאדריכלות ולרשם האדריכלים לשם הגדרת סטנדרטים למיומנויות ולידע הדרושים לעיסוק בתחום .

החלטת מל"ג 11.5.10

החלטת מל”ג 29.1.13 – אדריכלות מעקב