20/11/2013

אושרו זכויות לסטודנטים עם לקות למידה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה (יום ב', 18 בנובמבר) פה אחד את הצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג, הרב שי פירון, לתיקון חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על – תיכוניים.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג שי פירון: "מדובר בצעד נוסף להנגשת וקידום ההשכלה הגבוהה בישראל. הצעת החוק תסייע לכל סטודנט למצות את כישוריו ולהשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל".

 

תכליתו של חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה הינו:

  1. לעגן את זכויותיהם של מועמדים וסטודנטים בעלי לקויות למידה במוסדות החינוך העל תיכוניים
  2. להסדיר את העיסוק באבחון לקויות למידה
  3. לקבוע מערך תמיכה לסטודנטים בעלי לקויות למידה

 

בהתאם, נקבעה בחוק הפרוצדורה לקבלת התאמות במסגרת הליכי הקבלה למוסד העל-תיכוני, וכן הפרוצדורה לקבלת התאמות במטלות ובדרכי ההיבחנות של הסטודנט לקוי הלמידה במהלך הלימודים, כמתחייב מהלקות.

 

נמצא, כי בכל הנוגע להסדרת העיסוק באבחון לקויות למידה, נעדר החוק מנגנונים להכרה מהו "אבחון מוכר" ומי ייחשב ל"מאבחן מוכר", ובהיעדרם, נוצר קושי מעשי ביישום החוק.

 

לאור זאת מונתה ועדה ציבורית בראשותה של ד"ר ליאורה מרידור, אשר כללה נציגים ממשרדי החינוך, הבריאות והכלכלה, וכן נציגים מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמועצה להשכלה גבוהה.

 

בעבודתה מצאה הוועדה כי מונחים בסיסיים – כגון מהו "אבחון מוכר" ומי יקבע אותו, וכן מיהו "מאבחן מוכר" העומד בדרישות כשירות של השכלה וניסיון מקצועי רלבנטי – אינם מוגדרים די הצורך בחוק הקיים.

 

משכך, סברה הוועדה, כי לשם יישומו של החוק יש לבצע בו מספר תיקונים, שעיקרם בהקמת שתי ועדות מקצועיות קבועות שתפקידן יהא לייעץ בנוגע לרישוי העוסקים באבחון לקויות למידה ובנוגע להכרה בשיטות ובכלי האבחון של העוסקים באבחון לקויות למידה: האחת, ועדת הכרה מייעצת, אשר תייעץ למי שהוסמך על ידי השר להיות הממונה על יישום החוק, באם להכיר פרטנית במבקשים לעסוק באבחון לקויות למידה, ובכלל זה תבחן את עמידתם בדרישות הכשירות. השנייה, ועדת מומחים מייעצת, אשר תמליץ לשר ולממונה על דרישות ההכשרה הנדרשות ממאבחן מוכר, לפי סעיף 6 לחוק או התקנות לפיו, על שיטות האבחון וכלי העבודה הראויים של העוסקים באבחון לקויות למידה וכן האם להכיר בשיטה זו או אחרת כשיטת אבחון מוכרת לצורך אבחונו של אדם כלקוי למידה.

 

טיוטת הצעת החוק הוגשה לממשלה הקודמת ביום האחרון לכהונתה (14.10.2012) ואושרה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה. לאחר כינונה של ממשלה חדשה הובאה טיוטת החוק מחדש בפני שר החינוך, הרב שי פירון, אשר לאחר מינויו לתפקיד ביצע הליך למידה מעמיק של הנושא באמצעות הגורמים המקצועיים במשרד והחליט על המשך קידום הנושא.

 

יצוין, כי במסגרת החוק המוצע, שר החינוך, בהתייעצות עם שרת הבריאות, עם ועדת המומחים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם לקות למידה, ייקבע נהלים בדבר שיטות אבחון מקובלות לצורך מתן התאמות על ידי מאבחנים מוכרים לפי חוק זה. עד לפרסום נהלים אלה, יוותר המצב הקיים לעניין שיטות אבחון על כנו.