19/11/2018

המל"ג אישרה תקנות עבור סטודנטים עם לקויות למידה

 

  • התקנות החדשות יסדירו לראשונה את ההתאמות לסטודנטים עם לקות למידה וימנעו מצבים שבהם סטודנטים אינם מקבלים את ההתאמות להן הם זכאים, או לחילופין מקבלים התאמות מבלי שהם זכאים לכך.
  • התקנות מסדירות שורה של שירותים מסייעים עבור סטודנטים עם לקויות למידה אשר נועדו לסייע להצלחתם בלימודים וינתנו להם על ידי המוסדות.
  • התקנות תועברנה לאישור ועדת החינוך בכנסת.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן: "מל"ג רואה חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לכל סטודנט להצליח ללא קשר ללקות זו או אחרת. הסדרת ההתאמות לסטודנטים עם לקויות למידה תאפשר להם לקבל את מלוא התמיכה לה הם זכאים מבלי לפגוע באיכות הלמידה שלהם, על מנת שיוכלו להגשים את השאיפות האקדמיות".

יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, רם שפע: "המאבק על זכויותיהם של סטודנטים עם לקויות למידה מתנהל למעלה מעשור, וביתר שאת בשנים האחרונות, גם במסדרונות המל"ג וגם בכנסת. אני שמח שהגענו להבנות ושסוף סוף הסטודנטים יקבלו תמיכה ראויה מהמוסדות, שדורשת פחות ביורוקרטיה ויותר גמישות, עבור מי שיותר מכל צריכים תמיכה של ממש בתקופת הלימודים".

 

מל"ג בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית פועלת לקידום תקנות זכויות התלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים. כחלק מהליך ההיוועצות, נוסח התקנות החדש אושר במל"ג, והוא מסדיר לראשונה את ההתאמות לסטודנטים אלו ומונע מצב שבו סטודנטים לא מקבלים את ההתאמות להן הם זכאים, או לחילופין מקבלים התאמות מבלי שהם זכאים לכך.

יודגש כי העמדה המקצועית של מל"ג גובשה לאחר היוועצות עם ועדת ההיגוי לנושא, נציגי המוסדות האקדמיים, משרד החינוך והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית . התקנות תובאנה לאישור ועדת החינוך בכנסת כנדרש.

החוק נועד להסדיר שני נושאים: זכויות הסטודנטים עם לקויות למידה (התקנות שאושרו במל"ג) וכן הסדרת העיסוק באבחון לקויות למידה והכרה בכלי אבחון ללקות למידה (יובא לאישור מל"ג בהקדם). עם זאת מל"ג ציינה בהחלטה כי יש לבחון מבחינה משפטית את אפשרות כניסתן לתוקף של התקנות בדבר זכויות הסטודנטים טרם התקנת התקנות לעניין אבחון מוכר ומאבחן מוכר.

במסגרת התקנות החדשות מוסדות אקדמיים יפעילו בתחומם מרכזי תמיכה לסטודנטים עם לקות למידה, אשר יכללו חדרי ייעוץ וחדרי למידה. מרכזי התמיכה יפעלו לקדם את המודעות בנושא לקויות למידה ויעניקו לסטודנטים מגוון שירותים, לרבות סיוע במילוי הבקשות להתאמות, בניית תכנית התאמות אישית, עריכת סדנאות לשיפור מיומנויות ותפקודי למידה, הנחיות וייעוץ לסגל האקדמי, ועוד.

כמו כן, בכל מוסד תפעל ועדת התאמות מוסדית שתהיה הגורם המוסמך לקביעת ההתאמות לסטודנטים הלומדים במוסד. ועדת ההתאמות תורכב מאנשי מקצוע המתמחים בנושא התאמות ולקויות למידה. ועדת ההתאמות תקבע את ההתאמות על בסיס האבחון המוכר של התלמיד ובהתייחס לצרכיו, לסוג הלקות, לדרגת חומרתה ועוד.

המועצה להשכלה גבוהה הוסיפה עוד כי:

  • מוסד להשכלה גבוהה יכיר באבחון מוכר, שנערך על ידי מאבחן מוכר, ושהוכר על ידי מוסד אחר להשכלה גבוהה, במקרה של מעבר סטודנט ממוסד להשכלה גבוהה אחד לאחר במהלך לימודים או לצורך קבלה לתואר מתקדם או במסגרת הליך קבלה למוסד להשכלה גבוהה.
  • לצרכי אחידות ויעילות, מוסד להשכלה גבוהה יוכל להתקשר עם מאבחנים מוכרים מסוימים לצורך רכישת שירותי אבחון מוכר לסטודנטים במוסד, ולקבוע כי רק אבחונים כאמור יוכרו על ידו.
  • על מנת להבטיח כי הסיוע המוענק לסטודנט הוא מיטבי ויעיל, ועדת ההתאמות תוכל לדרוש את השתתפות הסטודנט בסיוע מותאם שיוכן עבורו ע"י מרכז התמיכה. לצורך כך, וועדת ההתאמות תקבל ממרכז התמיכה את כל המידע הנדרש עבורה לצורך קבלת החלטה כאמור. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הסטודנט לעשות אבחון מוכר חוזר בתום תכנית הסיוע.
  • קודם לדיון בהתאמות בדרכי היבחנות, וועדת ההתאמות תוודא כי אין בהתאמות כדי לפגוע ברכישת ידע והבנה במקצוע בו מבוקשת התאמת ההיבחנות.

יצויין כי מל"ג תפנה בנושא למשרד האוצר לקבלת תקציב ייעודי תוספתי לנושא, וכן תבחן הדרגתיות ביישום התקנות.