החלטות אחרונות ות”ת
611 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
18/07/18

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות”ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ברפואה –  M.D.        בהמשך לסקירת האגף להערכת איכות בנושא “תהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל כרקע לנושא הבינלאומיות ברפואה”, ובהמשך לסעיף 2 להחלטת ות”ת מיום 22.11.2017 לבחון מחדש את החלטתה בנושא צמצום מספר הסטודנטים הזרים לרפואה בהמשך לדו”ח ועדת אנדורן מחליטה ות”ת להמליץ…

החלטת ותת
18/07/18

בהמשך להחלטתה מיום 22.11.2017 ובשים לב לתנאים שנקבעו בה, דנה ות”ת בישיבה ביום 18.7.2018 בבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית לימודים ארבע שנתית ברפואה (M.D.). בפני ות”ת עמדו המסמכים הבאים: דו”ח ועדת הבדיקה שמינתה מל”ג יו”ש לבדיקת תכנית הלימודים לתואר ד”ר לרפואה (D.). מכתב הבהרות מאת אוניברסיטת אריאל מיום 21.6.2018 חוות דעת אגף תכנון ומדיניות…

החלטת ותת
18/07/18

בישיבתה ביום 18.7.2018 דנה ות”ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות, ובחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו בהחלטות ות”ת-מל”ג, והיא ממליצה למל”ג כלהלן: אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל לאשר את הבקשה.   לפיכך, ות”ת ממליצה למל”ג לאשר לאוניברסיטת חיפה להתקשר…

החלטת ותת
18/07/18

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות”ת באיוש ועדת ההיגוי הבין – משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות ובהמשך להחלטתה מיום 26.7.17, היא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה כמפורט להלן: מנכ”ל מל”ג/ות”ת – יו”ר ועדת ההיגוי: מר מתניהו אנגלמן, בהיעדרו סמנכ”ל תקצוב או סמנכ”ל לעניינים אקדמיים יו”ר ועדת המומחים העליונה: פרופ’ אדו פרלמן, סיו”ר מל”ג חברת ות”ת: פרופ’…

טען עוד