החלטות אחרונות ות"ת
978 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
21/10/20

בהמשך לתנאי מס' 1 שנקבע בהחלטת ות"ת (תש"פ/117) מיום 8.7.20 בנושא מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל חי, מחליטה ות"ת לאשר את ההסכם עם משרד החינוך להסדרת העברת התקציב הנדרש להעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת. ההסכם מצורף כנספח א' להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה….

החלטת ותת
21/10/20

בהמשך להחלטתה מיום 24.6.2020 דנה ות"ת בישיבתה ביום 20.10.2020 בהעברת השתתפות משרד הבריאות לתכנית מענקי מחקר בתחום הרפואה הממוקדת אישית (רמ”א) בקרן הלאומית למדע (תכנית רמ”א, IPMP) והחליטה לעדכן את החלטתה מיום 24.6.2020 ולאשר חתימה על סיכום תקציבי עם משרד הבריאות בנושא העברת חלקו לתכנית באמצעות הות”ת, כמפורט להלן, בכפוף לעקרונות טיוטת הסיכום שהוצגה בפניה…

החלטת ותת
21/10/20

בהמשך לעקרונות לתכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה וזאת במטרה להכשיר כ"א איכותי בתארים מתקדמים בתחומי ההייטק (להגדיל את אוכלוסיית הסגל העתידי), להתאים את מספר חברי הסגל הבכיר והזוטר ועוזרי ההוראה לגידול במספר הסטודנטים וליצור תשתית לגידול נוסף במספר הסטודנטים לתואר ראשון בעתיד, שאושרו בישיבת ות"ת מיום 26.2.2020 ולתכניות ות"ת פרטניות שאושרו ע"י…

החלטת ותת
30/09/20

בישיבותיה בימים 13.09.2020 ו- 30.09.2020 דנה ות"ת בהגדלת התמיכה החד פעמית בגין פגיעה בתשתיות מחקר רגישות באוניברסיטאות המחקר כתוצאה מהקמת תשתית תחבורתית חשמלית. מאחר שבשלב זה טרם התגבשו כלל העלויות בגין הנזקים הצפויים כאמור לתשתיות המחקר באוניברסיטאות, כגון עלויות מיגון וכיוצ"ב, ומתקיימים בנושא מגעים ומו"מ לפיצוי בין האוניברסיטאות לבין הגופים האחראים על הקמת מערך הרכבת…

החלטת ותת
30/09/20

בישיבתה ביום 30.9.2020 דנה ות"ת בהחזרת מכסות סטודנטים עבוד מוסדות בהם קיים גידול ברישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א עקב משבר הקורונה. בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-20.5.20 על החזרת חלק ממכסות הסטודנטים למוסדות להם הופחתו מכסות ביחס לשנה"ל תשע"ו,  ולאור הגידול הצפוי בביקושים להשכלה הגבוהה בתשפ"א, בעקבות משבר הקורונה, ולאור החשיבות ביצירת ודאות תכנונית ותקציבית למוסדות בפרט…

טען עוד