החלטות אחרונות מל”ג
2830 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
18/08/20

בישיבתה ביום כ”ח באב תש”פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה והחליטה שעל מנת שחברי הוועדה שבדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפיתוח וייעוץ ארגוני במכללה האקדמית עמק יזרעאל יוכלו להשלים את עבודתם, להאריך באופן “טכני” את ההסמכה הזמנית בתוכנית  עד לחודש אוגוסט 2021.

החלטת מלג
18/08/20

בישיבתה ביום כ”ח באב תש”פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ’ קלרה סבג על עבודתה ועל הדו”ח שהגישה. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע”ש א.ד. גורדון להעניק תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית, בחינוך חברתי קהילתי למסלול…

החלטת מלג
18/08/20

בישיבתה ביום כ”ח באב תש”פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות על אודות תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודי תיאטרון, והיא החליטה כלהלן: להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו. להעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון, זאת בכפוף למתן הכרה למוסד.

החלטת מלג
18/08/20

בישיבתה ביום כ”ח באב תש”פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן: להודות לסוקרים פרופ’ אביבה קליגר וד”ר רוני ריינגולד על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע”ש א.ד. גורדון להעניק תואר “מוסמך בהוראה” (M.Teach.) במסלול העל-יסודי (ז’-י’) .

החלטת מלג
18/08/20

בישיבתה ביום כ”ח באב תש”פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן: להודות לוועדה בראשותו של פרופ’ מרדכי מירון על עבודתה ועל חוות דעתה. בהתאם לחוות דעת הוועדה לרשום לפניה כי מכללת אלקאסמי הציגה בפני הוועדה המקצועית עמידה בתנאי הקבלה לשנה”ל תשע”ט ותש”פ. בהמשך…

טען עוד