החלטות אחרונות מל”ג
2005 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
26/06/18

בישיבתה ביום י”ג בתמוז תשע”ח (26.6.2018) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הארכת הכהונה של  פרופ’ יפה זילברשץ כיו”ר הוועדה לתכנון ולתקצוב לשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.2021.

החלטת מלג
26/06/18

בישיבתה ביום י”ג בתמוז תשע”ח (26.6.2018) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת שר החינוך ויו”ר המל”ג, על דעת יו”ר ות”ת, למנות את מר צבי האוזר כחבר ות”ת, לתקופה של שלוש שנים, מיום 26.6.2018 ועד ליום 25.6.2021, בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים, והתפטרותו מהגופים המנויים בחוות הדעת המשפטית.

החלטת מלג
26/06/18

בישיבתה ביום י”ג בתמוז תשע”ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ות”ת מיום 13.6.2018 בדבר התוכנית הרב-שנתית לפתיחת תוכניות חדשות במח”רים. המל”ג מחליטה  לאשר את הגשתן של שמונה התוכניות הבאות, בכפוף לתנאים המופיעים בתזכיר למל”ג מס’ 9951: 1. המרכז האקדמי לב: א.  סיעוד לתואר ראשון במח”ר טל 2. המכללה האקדמית הדסה ירושלים: א.  כלכלה וחשבונאות…

החלטת מלג
26/06/18

בישיבתה ביום י”ג בתמוז תשע”ח (26.6.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן “טכני”   את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי , המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת  לשנה, עד לחודש יוני 2019, וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.

החלטת מלג
26/06/18

בישיבתה ביום י”ג בתמוז תשע”ח (26.6.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן “טכני”, עד לחודש דצמבר 2018, את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד של המרכז האקדמי רופין.

טען עוד