החלטות אחרונות מל"ג
2921 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
24/11/20

בישיבתה ביום ח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בעדכון הרכב ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והחליטה  למנות את פרופ' דודי שוורץ כחבר בוועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה.  ההרכב המעודכן מופיע בנספח לפרוטוקול.   נספח להחלטה מס' 13/1464 : הרכב מעודכן ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה: ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה…

החלטת מלג
24/11/20

בישיבתה ביום ח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 10793 לגבי הערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה האחרונה של התוכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב כדלהלן: לאשר למכללת אפקה את הגשת התוכנית לתואר שני בהנדסה רפואית שאחת ההתמחויות שלה תהיה רפואה דיגיטלית, מאחר שזהו המשך ישיר והתפתחות טבעית להתמחות הייחודית של…

החלטת מלג
24/11/20

בישיבתה ביום ח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות   והחליטה כלהלן: להודות לפרופ' עדו בראל ופרופ' פיליפ רנצר על חוות הדעת שהגישו בנושא. להעניק לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות הסמכה להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית.  

החלטת מלג
24/11/20

בישיבתה ביום ח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן: להודות לסוקרים פרופ' ישראל ברטל ופרופ' דוד אסף על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. להסמיך את אוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל לתקופה של שלוש שנים, עד…

החלטת מלג
24/11/20

בישיבתה ביום ח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות   והחליטה כלהלן: להודות לד"ר גבי דותן על חוות דעתה. על בסיס חוות הדעת, לאשר למכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לשנות את סימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר שני M.Ed. (מוסמך בחינוך) במידענות – ספרנות במערכת החינוך לתואר…

טען עוד