הערכת איכות בנושא ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 13.7.14 , בעניין דוחות הערכת האיכות בביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה, ומחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה להערכת איכות בביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה בראשות פרופ' משה רוזנברג, על עבודתה הרבה והמקצועית
 2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה
 3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג
 4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש פברואר2014 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה, בדוח הכללי ובנספח המצ"ב.
 5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש פברואר 2015 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל
 6. לקיים מפגש של ראשי המחלקות לביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה לדיון בסוגיות השונות העולות בדו"ח הכללי של ועדת ההערכה
 7. להקים ועדת "אד-הוק" בהשתתפות נציגים מהאקדמיה (ראשי/נציגי המחלקות לביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה ונציגים מתחומים משיקים) ונציגים מהתעשייה על מנת:
  • א. למפות את כל תכניות לימודים, המסלולים, הקורסים והפעילויות המחקריות המתקיימים בתחום הביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה באקדמיה בארץ.
  • ב. להעריך את צרכי תעשיית הביוטכנולוגיה בישראל בהווה ובעתיד (לפחות ל- 10 שנים), בכל הנוגע לכח האדם האקדמי הנדרש (בכל שלוש רמות התואר
  • ג. לפתח תכנית אסטרטגית לאומית לתחום הביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה שתתבסס על הערכת צרכי כח האדם כמוזכר בסעיף ב'
 8. פתיחת תכניות חדשות בביוטכנולוגיה או בהנדסת ביוטכנולוגיה או הגדלת מספר הסטודנטים בתוכניות הקיימות תתאפשר בכפוף לתכנית האסטרטגית שתגובש (סעיף 7ג' לעיל
 9. פתיחת תכניות ללימודים מתקדמים בביוטכנולוגיה ובהנדסת ביוטכנולוגיה תתאפשר בבוא העת בכל מקרה רק במוסדות בהם קיימות תשתיות מחקר ו"תרבות מחקרית" ראויות
 10. ועדת המינויים של המל"ג למינוי פרופסורים בתחומי הביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה מתבקשת לבחון את הערות ועדת ההערכה הבינלאומית באשר לקריטריונים למינוי פרופסורים מהמכללות, המוזכרות בדו"ח הכללי
 11. המועצה תקיים דיון מקיף בשאלת קיומו של תואר שני (עם תזה וללא תזה) בתחומים מדעיים בהם נדרשת העמדת תשתיות מחקר, הכוללות – בין היתר – מעבדות מחקר.

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 23.07.13 


הדוח הכללי 


אוניברסיטת בן גוריון – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)אוניברסיטת בן גוריון – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)


אוניברסיטת תל אביב – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)אוניברסיטת תל אביב – תגובת המוסד, אוניברסיטת תל אביב – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)


האוניברסיטה העברית – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)האוניברסיטה העברית – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)


הטכניון – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)הטכניון – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)


המכללה האקדמית הדסה ירושלים – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)המכללה האקדמית הדסה ירושלים – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)


המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)


המכללה האקדמית תל-חי – דוח הועדה (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה), המכללה האקדמית תל-חי – תגובת המוסד (ביוטכנולוגיה והנדסת ביוטכנולוגיה)