דו"חות הערכה בנושא ביולוגיה ומדעי החיים

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בביולוגיה/מדעי החיים של המוסדות הבאים: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב, המרכז האוניברסיטאי אריאל, הטכניון והדו"ח הכללי, מיום 2011.7.24 ומחליטה כלהלן

  1. להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בביולוגיה/מדעי החיים בראשותו של פרופ' מייקל לוויט על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים.
  3. לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר 2011 תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז).
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר 2012 דו"ח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. ועדת המשנה להערכת איכות תסיים את הדיון בדו"ח ההערכה של מכון וייצמן ותעביר המלצותיה בנושא למל"ג מוקדם ככל האפשר.

החלטת מל"ג 26.07.11