בלשנות

החלטת מל"ג

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 14.01.2014:

דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום בלשנות

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 12.01.2014 בעניין דוחות הערכת האיכות בבלשנות, ומחליטה כלהלן:

1 .להודות לוועדה להערכת איכות בבלשנות בראשות פרופ' סטיבן אנדרסון על עבודתה הרבה והמקצועית.

2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.

3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.

4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יולי 2015 דוח ביניים אודות יישום המלצות הוועדה כמפורט בדו"חות ובנספח המצורף לתזכיר זה.

5. במסגרת הדיון הכולל שיערך במל"ג בנושא מדעי הרוח יידונו גם הסוגיות בתחום של לימודי הבלשנות.

הנספח להחלטת מל"ג בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בבלשנות-עיקרי ההמלצות בדוחות הוועדה, מצורף להלן.

החלטת מל"ג בלשנות – 14.01.14