27/11/2019

בשורה למערכת הרפואה בישראל: ות"ת אישרה את תקציב הפקולטה לרפואה באריאל

 

תוך שנה הוגדל מספר הסטודנטים בכ- 100 סטודנטים, שליש מהיעד הרב שנתי:
המשמעות המידית היא הגדלה של 70 סטודנטים לרפואה שהחלו ללמוד באוניברסיטת אריאל לצד גידול של 30 נוספים ביתר הפקולטות, בשל תוכנית התמריצים לרפואה שמובילים בות"ת. 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "זהו צעד משמעותי להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה. בשל התמריצים להגדיל את מספר הסטודנטים  נצליח להוביל את המהפכה ולהכשיר מדי שנה הרבה יותר רופאים איכותיים בישראל".

במסגרת התכנית הרב שנתית להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה והקצאת תוספת מכסות לעניין זה ממשרד האוצר לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה, ובהמשך לדיווחי המוסדות האחרים המקיימים לימודי רפואה על אומדן גידולי מספרי הסטודנטים לרפואה בתש"פ, אישרה ות"ת לאוניברסיטת אריאל 280 מכסות תוספתיות לטובת תכנית הלימודים ברפואה MD בחלוקה שווה על פני 4 שנים (70 סטודנטים בשנה).

כמו כן, המוסד יתוקצב עבור הגידול במסגרת מודל התמרוץ של ות"ת להגדלת סטודנטים לרפואה.

ההחלטה התקבלה בהתבסס על דיווחי המוסד והתחייבותו להבטחת איתנותו הפיננסית ולקיום שדות קליניים שיאפשרו לבצע את ההכשרה הקלינית של לימודי הרפואה.

החלטה זו של ות"ת עומדת בתיאום ומיישמת את המלצות וועדת הלפרין-מרום לפיה  יש להגדיל תוך שלוש שנים את מספר הישראלים הלומדים רפואה מכ-700 כיום ל-950 סטודנטים (מתווה מצומצם) ועד 1010 סטודנטים (מתווה מורחב).