21/10/2015

גובשו ממצאי סקר איכות ההוראה והערכתה במוסדות להשכלה גבוהה – מרבית המוסדות להשכלה גבוהה משקיעים בשיפור איכות ההוראה

פרופ' חגית מסר ירון, סגנית יו"ר המל"ג: "אנו מייחסים חשיבות רבה לנושא איכות ההוראה והנגשת המידע על מחויבות המוסדות לשיפור איכות ההוראה לציבור", לתוצאות הסקר המלא ותשובות המוסדות באופן פרטני לחץ כאן

המועצה להשכלה גבוהה סיימה לאחרונה לערוך את ממצאי סקר איכות ההוראה והערכתה שקיימה לראשונה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה (63 מוסדות, הכוללים את האוניברסיטאות, מכללות אקדמיות, מכללות אקדמיות לחינוך ומוסדות לא מתוקצבים).

במסגרת הסקר הועבר שאלון מקיף לכלל המוסדות להשכלה גבוהה ובמסגרתו הם התבקשו לדווח על שורה של פרמטרים בתחום ההוראה, בניהם: פעילותם בנוגע למרכזים לקידום ההוראה, הכשרות סגל (חדש, ותיק, חלש), סקרי שביעות רצון, טכנולוגיות למידה ומנגנונים לטיפול בתלונות סטודנטים בתחום ההוראה.

ביצוע הסקר הוא בהמשך לדו"ח שהגישה הוועדה בראשותו של פרופ' אלישע באב"ד בנושא, בעקבותיו הוחלט במל"ג וות"ת  לאשר רשימת מדדים המהווים בסיס הכרחי לקיומם של מנגנונים להערכה ולשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה .על בסיס מדדים אלה, גובש כאמור שאלון (מצורף בסוף ההודעה) שיאפשר לקבל תמונה ברורה על הנעשה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בתחום זה.

יצוין כי שיתוף הפעולה מהמוסדות להשכלה גבוהה היה מלא, וכולם השיבו לשאלון באופן מפורט.

מניתוח תוצאות השאלונים עולה כי בכרבע (23%) מהמוסדות אין גוף המופקד על איכות ההוראה, ובאחוז דומה  לא מתקיימת הכשרה לסגל אקדמי חדש.

בכל המוסדות (100%) מתקיים סקר שביעות רצון בקרב סטודנטים, אך אצל רובם (79%) תוצאות הסקר אינן פתוחות באופן גורף לכלל חברי הקהילה.

סגנית יו"ר המל"ג, פרופ' חגית מסר ירון, מסרה כי בשל החשיבות שמייחסת המועצה להשכלה גבוהה לנושא איכות ההוראה והנגשת המידע לציבור, הוחלט להציג את תוצאות הסקר המלא ותשובות המוסדות באופן פרטני באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה. הדבר יאפשר לציבור ולסטודנטים להשתמש בנתונים ככלי למידה, ביקורת והשוואה בין המוסדות להשכלה גבוהה.

כמו כן, עבור המל"ג והות"ת, התשובות לשאלון יהוו תשתית למדידה ולהערכת מחויבות המוסד לשיפור איכות ההוראה.

חלק מהמדדים לאיכות ההוראה והערכתה, יוגדרו כ"חובה" כשבתום תקופת מעבר שתקבע, כל המוסדות להשכלה גבוהה יידרשו ליישמם ולדווח על כך באופן מפורט למל"ג.

אופן יישומם והטמעתם של המנגנונים לשיפור איכות ההוראה במוסדות, ישמשו את המל"ג והוות"ת בין היתר בשיקולים של תקצוב, תכנון, הכרה, אוטונומיה ותהליכי רגולציה נוספים במוסדות להשכלה גבוהה.

מצ"ב שאלות הסקר

האם קיים במוסד גוף מרכזי המופקד על איכות ההוראה, למשל מרכז לקידום איכות ההוראה?

77% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם קיימות במוסד הכשרות בתחום ההוראה לסגל אקדמי חדש, כולל סגל זוטר ועוזרי הוראה?

77% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם מתקיים במוסד סקר אנונימי להערכת איכות ההוראה?

100% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם תוצאות הסקר הנ"ל, לצד משוב אישי שנתנו הסטודנטים, מועברים לכל אחד מן המרצים במוסד?

100% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם תוצאות הסקר להערכת איכות ההוראה פתוחות לכל חברי הקהילה –לסטודנטים, לכלל המרצים וכו'?

21% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם קיימת במוסד הוקרה מיוחדת לגבי סגל אקדמי מצטיין? (לדוגמא: קרדיט, פרסים, פרסום, וכו').

84% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם המוסד מקיים פעולות לגבי מורים חלשים? (לדוגמא: הדרכה, סיוע, ליווי, סדנאות וכו').

89% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם מתקיימים מנגנונים של פרסום והפצה של מערכת סילבוסים מפורטת ותוצרי למידה לכל הקורסים? (לדוגמא: חובות הסטודנט, מטרות הקורס, הערכה וכו').

97% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם קיימת תמיכה טכנולוגית בסגל והטמעת חידושים? (מאגרי מידע נגישים, הקלטת שיעורים, אתרים לקורסים השונים, שימוש במצגות ותשתיות למצגות וכו').

98% מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.

האם קיימת מערכת לקבלת תלונות סטודנטים בתחום ההוראה והטיפול בהן?

98%  מכלל המוסדות ענו באופן חיובי.