גיאוגרפיה ולימודי הסביבה

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מיום 23.07.13 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 14.07.13 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בראשות פרופ' פטרישה גובר על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש ינואר 2014 תכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדוח הוועדה ובנספח המצ"ב.
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש ינואר 2015 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. לקיים מפגש עם כל ראשי המחלקות לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בארץ לשם דיון בסוגיות העולות מהדו"ח הכללי של הוועדה, כגון: הצורך בחשיבה אסטרטגית לאומית שתבטיח ייצוג מקיף של התחומים המגוונים בלימודי הגיאוגרפיה בישראל; הגברת השימוש בשפה האנגלית בתחום; השקעה בתשתיות (מעבדות ומחשוב) על מנת לחזק את תחומי לימוד והמחקר בנושאים: גיאוגרפיה פיזית, מערכות מידע גאוגרפיות וחישה מרחוק (Remote Sensing).

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 23.07.13 – גיאוגרפיה ולימודי הסביבה