דוחות איכות מדעי המחשב – סבב שני 2014

בישיבתה מיום 03/03/2015 , החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
1 . המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
2 . המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הדו"ח הכללי למדעי המחשב בכפוף לנקודות הבאות:

א. המועצה מביעה את הסתייגותה מהנאמר בסעיף 1 בדו"ח, המתייחס למחקר במכללות ובאוניברסיטאות. הנושאים שהועלו בסעיף זה יובאו לדיון עקרוני במל"ג.

ב. בהתאם לאמור בסעיף 4 בדו"ח, המל"ג ממליצה להפנות את תשומת לב הות"ת לגבי שיוכו של תחום מדעי המחשב במודל התקצוב.

ג. המועצה מביעה את הסתייגותה מהערת הוועדה בסעיף 6 בדו"ח, לפיה אין חובת דרישה לתואר שלישי להוראת קורסים במתמטיקה במסגרת הלימודים לתואר במדעי המחשב.

ד. סעיף 9 בדו"ח מעלה נושא עקרוני שנדון במל"ג, הנוגע לתקצוב תכניות בהקשר של ממצאי הערכת איכות, ואינו ייחודי לתחום מדעי המחשב.

ה. המל"ג מסתייגת מהנאמר בסעיף 10 בדו"ח. במסגרת מפגש של ראשי המחלקות למדעי המחשב, יובאו לדיון סעיפים 10 א ו- 10 ד, המתייחסים למבנה תכניות הלימודים ולהמלצת הוועדה הבינלאומית להקים ארגון אקדמי מקצועי בתחום מדעי המחשב.