דו”חות הערכה בנושא הנדסת חשמל ואלקטרוניקה – סבב שני

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת ליישם את המלצות הוועדה הבינלאומית הבאות:

א.         על כל המוסדות המקיימים תוכניות לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה להגדיר באופן ברור ומפורט את חזון התוכנית, מטרות המחלקה/ בית הספר, מקומו ויעודו של המחקר בתחום, ייחוד ותרומת המחלקה/ בית הספר במפה האקדמית בישראל  ותוכנית כללית לביצוע ויישום מטרות אלה.

ב.         על המל"ג וות"ת לקיים דיון עקרוני בסוגיית מקומו של המחקר במכללות להנדסה בכל הרבדים (קידומים, יעוד, היקפים וכיו"ב).

ג.          האגף להערכת איכות תזמן את ראשי המחלקות/בתי הספר לישיבה בנושא במשרדי המל"ג-  בנושאים רחבים המצריכים דיון ברמה הארצית, ובין השאר על המחלקות לדון בנושאים הבאים:

  1. שיתוף פעולה בין המחלקות להנדסת חשמל לתעשייה;
  2. סוגיית הסטודנטים העובדים בתעשייה;
  3. קבלה וקידום סטודנטים לתארים מתקדמים;
  4. שילוב טכנולוגיות למידה חדשות בתוכניות הלימודים;
  5. הסדרת הקניין הרוחני (נושא שעלה במספר מוסדות).

ד.         בנוסף לנושאים הנ"ל, על ראשי המחלקות להעלות נושאים נוספים בהם ירצו לדון בישיבה חשובה זו ויפעלו להקמת פורום ראשי מחלקה/בית ספר על מנת לקדם הנושאים העומדים על סדר היום.