דו”חות הערכה בנושא מוסיקה ומוסיקולוגיה
  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ואל לסטר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ומחליטה לאמץ אותן כדלקמן:

א. Doctor of Musical Arts

הוועדה הבינלאומית מצאה כי השלב החיוני הבא להשכלה הגבוהה בתחום המוזיקה בישראל, הינו פתיחת תוכנית דוקטורט ביצועי (DMA).

המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה הבינלאומית להקים ועדה מקצועית המורכבת מנציגים של מנהלים או מנהלים לשעבר של תוכניות DMA ממדינות אחרות, וכן נציגים של שני בתי הספר הביצועיים למוסיקה בארץ. על הוועדה יהיה לסקור את סוגי תארי DMA  בביצוע במוסדות מובילים בחו"ל ולהתייחס לאיזונים  הנדרשים בין קורסים אמנותיים/יצירתיים לבין תכנים אקדמיים  בתוכנית הלימודים; נוכחות או העדר בחינות הסמכה לדוקטורט ואופי הדרישות מתכני הדיסרטציה (תמהיל הופעות,  הרצאה-הופעה ומחקר בכתב).

הוועדה תתבקש להגיש את המלצותיה למל"ג שתקיים דיון בנושא.

ב. מחקר ופעילות יצירתית של חברי הסגל

לדעת הוועדה הבינלאומית ישנו צורך בשינוי בקריטריוני הקידום של חברי הסגל בתחום הביצועי. הוועדה סבורה כי במסגרת הליכי קידום בתחום המוסיקה ראוי כי יינתן משקל זהה הן לפעילות מחקרית והן לפעילות יצירתית. הופעה בקונצרטים (במיוחד בתור סולן ( רסיטלים סולו, הופעות קונצ'רטו בתור סולן עם תזמורת,  ניצוח על תזמורת,  ביצוע תפקיד באופרה וכו',  הינם שווי ערך לפרסום מחקר או הצגת מאמרים בכנסים,  מבחינת ההשקעה הכרוכה בכך,  היצירתיות האישית הכרוכה בכך וההצגה פומבית של התוצאות.

לאור זאת, המל"ג תשקול מחדש מה הוא  האיזון הנדרש בין מחקר פורמלי לבין פעילות יצירתית.

ג.  חינוך מוזיקלי בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בישראל

לדעת הוועדה שיתוף פעולה בין ההשכלה הגבוהה ובין בתי הספר היסודיים והתיכוניים בתחומי המוזיקה, יביא להרחבה של היקף הלימודים בתחומים אלה בכלל המסגרות הרלוונטיות בישראל.

לפיכך, המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה הבינלאומית לפנות למשרד החינוך ולבדוק אפשרות לעודד שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיים ובתי ספר יסודיים ועל-יסודיים שיש להם תוכניות ללימוד מוזיקה.

  1. המל"ג מייחסת חשיבות רבה להמלצות הנוספות של הוועדה הבינלאומית, וקוראת למוסדות לפעול בהתאם למפורט להלן:

א. שיתופי פעולה בין מוסדות שונים:

בדוחות הפרטניים מתוארים שיתופי פעולה בין מוסדות שונים. חשוב להמשיך ולטפח את השיח בין התוכניות השונות, הנהלתן, הסגל המלמד והסטודנטים על מנת שיתפתחו שיתופי פעולה נוספים שיועילו לכל התוכניות בתחום.

ב. קורסי מכינה:

על המוסדות לפעול לפתיחת קורסי מכינה לסטודנטים המתקשים בשנה א' בתואר הראשון.

  1. המל"ג מבקשת להביא לידיעת המוסדות את ההמלצות שלהלן:

א. תקנים חדשים בעקבות פרישות של חברי סגל:

הוועדה ממליצה לשמר תקנים שיתפנו בשל פרישה של חברי סגל. הוועדה ממליצה כי שנתיים אקדמיות לפני כל פרישה של חבר סגל,  כל אחת מהאוניברסיטאות תאשר לחוגים, למחלקות או לבתי הספר להתחיל בהליך של גיוס חברי סגל חדשים.

ב. הוועדה הבינלאומית ממליצה לכלול את תכני הלימוד כמפורט בדו"ח הרוחבי, בכלל  התוכניות לתואר ראשון בלימודי מוסיקולוגיה.

ג. הוועדה הבינלאומית ממליצה למוסדות לפעול לשיפור תוכנית הדוקטורט במוזיקה כמפורט בדו"ח הרוחבי.

ד. תנאי העסקה למורים מן החוץ

הוועדה ממליצה לעשות כל מאמץ  בכדי לשפר את תנאי ההעסקה של מורים מן החוץ

ה. מגוון

הוועדה ממליצה לכל המוסדות לשקול את כל היבטי המגוון של התוכניות וסגל ההוראה שלהן, בכדי שיביאו לידי ביטוי את האיזון האתני של סגל ההוראה והסטודנטים , וכן יספקו הזדמנויות לסטודנטים להכיר מוזיקה של תרבויות שונות.