דו”חות הערכה בנושא מנהל עסקים – סבב שני
  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ומחליטה לאמץ את המלצותיה כדלקמן:

א.         בשל ריבוי תוכניות במינהל עסקים בישראל, המל"ג/ות"ת יעודדו שיתופי פעולה בין מוסדיים, מיזוגים של תוכניות בתארים מתקדמים ובהתאם לצורך, תישקל סגירה של תוכניות ברמה אקדמית לא ראויה.

ב.         בכל המוסדות יש להקפיד על עמידה בקריטריונים אקדמיים וביניהם: סגל איכותי, תוכנית אקדמית אסטרטגית רב שנתית מבוססת ועוד.

ג.          לאור המחסור החמור בסגל מתחום מינהל עסקים, וממצאי הוועדה הבינלאומית כי מרבית המוסדות אינם יכולים לעמוד בהחלטה לפיה סגל מן החוץ לא ילמד מעבר ל 30% מהקורסים בתוכנית, ייבחנו מחדש הסטנדרטים שנקבעו בעבר לתחום זה על ידי המל"ג מתוך שיקולים פדגוגיים, מחקריים, כלכליים וכו'.

ד.         מאחר והמכללות מסתמכות יתר על המידה על סגל פורש מאוניברסיטאות, ממליצה המל"ג כי יפעלו:

  1. לגייס בוגרי דוקטורט מאוניברסיטאות בישראל או מחו"ל אשר יכולים למלא את שורות הסגל.
  2. לקצוב את תקופת ההעסקה של סגל המגיע לאחר פרישה מאוניברסיטאות.

ה.         מצבן של תוכניות הדוקטורט אינו משביע רצון (בדומה למצב בהערכה הקודמת בשנת 2007). מרבית התוכניות חסרות מבנה או מובנות באופן לקוי, בעוד שאחרות חוברות לקורסים לא מתאימים ברמת תואר שני. לפיכך, על המוסדות להמשיך ולפעול לשיפור התוכניות, בין היתר על-ידי שיתופי פעולה ויצירת קונסורציום בין בתי הספר השונים.

ו.          מספר מוסדות להשכלה גבוהה עושים עבודה טובה וחשובה בהנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסיות מוחלשות בישראל. המל"ג מעודדת בתי ספר נוספים למינהל עסקים לשלב מטרה ראויה זו בחזון שלהן, לא רק ברמת הקבלה ללימודים, אלא גם בבניית תוכניות ושירותים שיספקו את הכלים הטובים ביותר להצליח.

ז.          רוב התוכניות במינהל עסקים חסרות מאפיינים בינלאומיים (כגון: קורסים באנגלית, משיכת סטודנטים וסגל בינלאומיים, אלמנטים של דירוגים בינלאומיים וארגוני אקרדיטציה בינלאומיים בתחום).  כתוצאה מכך, אף מוסד אקדמי בישראל אינו מופיע בדירוגים בינלאומיים בתחום. לפיכך המל"ג ממליצה כי המוסדות:

  1. יפתחו קורסים במינהל עסקים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית, ויגבירו את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).
  2. יכללו בדרישות הקבלה לתוכניות MBA גם את החלק המילולי של בחינת הGMAT בנוסף לחלק הכמותי הנדרש כיום.
  3. המל"ג מחליטה להעביר את ההמלצות הבאות לות"ת:

א.         מומלץ לות"ת שלא לאשר ככלל פתיחת תוכניות חדשות במינהל עסקים בשנים הקרובות, למעט פתיחת תוכנית בפריפריה הרחוקה של מדינת ישראל, בצפון ובדרום.

ב.         לאור המחסור החמור במיוחד בסגל בתחום חשבונאות, מוצע לעודד הענקת מלגות לדוקטורנטים ופוסט דוקטורטים בתחום, ומתן תמריצים כספיים אחרים.

ג.          לחלק מהחוקרים חסרה גישה למשאבים חשובים דוגמת מאגרי מידע יקרים (למשל WRDS) או מעבדה התנהגותית עם ציוד מדידה איכותי. על מנת לתמוך במחקר ברמה עולמית במינהל עסקים, על  המוסדות לתעדף את התחום במסגרת הקצאת משאבי מחקר. במקביל מוצע  לות"ת לשקול סיוע בהשגת  משאבים אלו לחוקרים ולדוקטורנטים, בין השאר באמצעות איגום משאבים ברמה הלאומית.

ד.         לאור הגידול בעלויות של תוכניות תחרותיות ברמה בינלאומית במינהל עסקים, יש לבחון מחדש את התקצוב של ות"ת לסטודנטים בתחום, ולבחון האם יש מקום להשוותו לזה של תחומים אחרים במדעי החברה (דוגמת כלכלה).

ה.         על מנת לאפשר לחברי סגל חדשים וצעירים פרק זמן מרוכז עבור מחקר, יש לשקול להגמיש את הנחיית ות"ת לפיה יש לחלק את עומס ההוראה לשני סמסטרים.

  1. המל"ג מייחסת חשיבות רבה להמלצות הנוספות של הוועדה הבינלאומית, וקוראת למוסדות לפעול בהתאם למפורט להלן (המלצות אלה מופיעות גם בדו"חות הפרטניים הרלוונטיים):

א.         קידום סגל במוסדות צריך להתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם, במתן דגש רב יותר לאיכות, בדומה למקובל במוסדות מובילים בעולם.

ב.         מומלץ כי מוסדות להשכלה גבוהה, בהם קיימות תוכניות חופפות ו/או נפרדות בתחומים הקשורים במינהל עסקים, יאחדו את כלל התוכניות תחת מבנה מאחד.

ג.          במוסדות אקדמיים בהם תקופת הכהונה של דיקנים בבתי ספר למינהל עסקים הינה קצרה באופן שאינו מאפשר לבצע מהלכים משמעותיים, מומלץ כי משך הכהונה יוארך וכי ישקל מסלול מקצועי לדיקנים, כמו גם מינויים חיצוניים.

ד.         יש לתגבר באופן משמעותי (במיוחד באוניברסיטאות), את שירותי ההשמה והייעוץ התעסוקתי לסטודנטים, כמו גם שירותים נוספים, דוגמת הנחייה בכתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות וכישורי נטוורקינג, המהווים חלק חשוב ממערך הייעוץ התעסוקתי.

ה.         לאור העובדה כי רוב האוניברסיטאות דיווחו על קשיים בגיוס סגל, משום שמספר בוגרי הדוקטורט בישראל שעומד בדרישות המחקר שלהן הינו מוגבל, ומאחר וניסיונות גיוס של סגל מחו"ל לא צלחו בעבר, מוצע לבחון את האפשרות לגיוס סגל מאוכלוסייה בעלת זיקה יהודית/ישראלית בחו"ל.

  1. מעקב אחר יישום ההחלטה:

בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות שיועדו למל"ג ולות"ת במסגרת ההחלטה הנ"ל.