דוחות הערכת איכות בנושא הגיל הרך

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
 2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לכלל המערכת, לוות"ת, למשרד החינוך ולראשי המכללות האקדמיות לחינוך להכיר בייחודיות הגיל הרך, בחשיבותה של הגננת להתפתחות הילדים ומכאן בחשיבות הכשרתה. בהתאם לזאת על התוכניות לגיל הרך להיות מותאמות להכשרת גננות ראויות.
 3. דו"ח הוועדה והחלטת מל"ג בנושא, יובאו לידיעת הוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 4. לאור ממצאי ועדת ההערכה, אשר מצביעים על מספר חולשות בסיסיות בכלל התוכניות לגיל הרך, ולאחר התייעצות עם משרד החינוך, החליטה המל"ג כדלקמן:

תנאי קבלה

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך ישתווה לזה של המסלול לחינוך המיוחד, כולל עמידה במבחני שפה בעברית/ערבית ואנגלית.

ב.         לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום 25 סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה.

סגל

סגל ליבתי

א.         בכל תוכנית לימודים לגיל הרך יהיו לפחות ארבעה חברי סגל בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית (בנוסף למדריכות הפדגוגיות).

ב.         יש לעודד ביצוע מחקרים והשתתפות בכנסים בארץ ובעולם.

סגל הדרכה

א.         צוות ההדרכה יהיה מגוון ובעל ידע וניסיון בגיל הרך על היבטיו השונים,  כשלפחות אחד מהם בעל מומחיות בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש.

ב.         שיעורי ההדרכה יתמקדו בפדגוגיה: תרגום התיאוריות לפרקטיקות הוראה. שיעורים אלה לא יהוו תחליף לשיעורים דיסציפלינאריים, או חינוכיים תיאורטיים.

ג.          על סגל ההדרכה להתעדכן בתוכניות לימודים של משרד החינוך כמו גם בגישות ותוכניות חינוכיות חדשות מהעולם.

הכשרה מעשית

א.         קבוצת הדרכה לא תכלול יותר מ-15 סטודנטים.

ב.         אותו מדריך ידריך את קבוצת הסטודנטים בשדה ובסדנא.

ג.          התנסות תתקיים בכל אחת משנות הלימודים, א-ג, בהיקף של כ-6 שעות שבועיות. תגבור ההתנסות בשנה השלישית יכול לבוא כתוספת ולא במקום התנסות בשנים מוקדמות.

ד.         ההתנסות תתקיים בטווח גילאים מגוון (לידה עד שש) כולל שנת התנסות במסגרות לגילאי לידה-שלוש.

ה.         יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך הסמסטר.

 1. על כל מוסד שנבדק בתהליך הערכת האיכות לתוכניות לגיל הרך, לדווח למל"ג עד לתאריך 1.11.2018, על אופן עמידתו בכל אחת מההמלצות המפורטות בסעיף 4 שבהחלטה שלעיל.
 2. בנוסף לסעיפים לעיל, יובאו לדיון בוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הסעיפים הבאים:

 תוכנית הלימודים

א.         תוכניות הלימודים המורכבות מלימודי חינוך וחטיבות דיסציפלינאריות אינן מתאימות לאפיונים הייחודיים של הכשרה להוראה בגיל הרך. על כן ממליצה הוועדה כי תוכנית הלימודים לגיל הרך תילמד במתכונת חד-חוגית כאשר רובה המכריע קשור לגיל הרך.

ב.         יש לתגבר את לימודי הלשון וההבעה של הסטודנטיות בשפת האם (עברית/ערבית).

ג.          יש לדאוג לתיאום בין הקורסים מבחינת התכנים, הרצף ודרישות הקדם.

ד.         יש להקפיד ולהתאים מפתח נקודות זכות בהתאם למקובל במוסדות להשכלה גבוהה, תוך הבחנה בין שיעור, סמינריון, עבודה מעשית וסדנה.

ה.         על המכללות לוודא שתוכניות הלימודים כוללות את תחומי הדעת הבאים:

 • התפתחות וחינוך של תינוקות ופעוטות (לידה-שלוש).
 • שפה: התפתחות שפה, הבעה בעל פה, פיתוח עושר לשוני, גישה לספר וניצני אוריינות.
 • ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחותיהם ודרכי שילובם בגן הילדים.
 • משפחה, יחסי הורים ילדים וקשר עם הורים בחברה משתנה ורב תרבותית.
 • ניהול צוות וניהול מסגרת חינוכית.
 • חינוך בגיל הרך בעולם דיגיטלי (כמו ספרים דיגיטליים, משחקי מחשב).
 • תזונה נכונה בגיל הרך.
 • רב תרבותיות בגיל הרך.
 • מדיניות בחינוך בגיל הרך.
 • קורסים דיסציפלינאריים המתמקדים בגיל הרך (לדוגמה: מדעים לגיל הרך, אומנות לגיל הרך, חשבון לגיל הרך, חינוך גופני לגיל הרך).
 1. לוח הזמנים המפורט ליישום המלא של כל ההמלצות ייקבע בתיאום עם משרד החינוך, ולאחר סיום עבודת ועדת המתווים, ובכל מקרה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תש"פ, ספטמבר 2019.

דוח הוועדה הרוחבי


דוח הערכה – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך, תגובת המוסד


דוח הערכה – אמונה-אפרתה- מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית אחוה, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית בית-ברל, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי, תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחנוך ע”ש א.ד. גורדון, תגובת המוסד


דוח הערכה – חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך, תגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב, תגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”, תגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה ירושלים, תגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת לוינסקי לחינוך, תגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה, תגובת המוסד


דוח הערכה – סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, תגובת המוסד