דו”חות הערכה בנושא הנדסת מכונות – סבב שני

בישיבתה ביום 12.02.2019, קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה הבאה בנוגע לדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.

2. המועצה רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מהתחום בארץ.

3. לאור ממצאי הוועדה, מחליטה המל"ג כדלקמן:

א. לדון בפתרון המתח בין הוראה למחקר בכל הקשור לעומסים ודרישות הקידום עבור הסגל במכללות האקדמיות להנדסה. 

ב. המלצות לות"ת:

לבחון היטב את הצורך וההיתכנות של פתיחת תכניות תואר שני מחקריות נוספות בהנדסת מכונות ככל שתוגשנה.

ג. המלצות למוסדות:

  1. לממש את הכלים התקציביים העומדים לרשותם בכל הנוגע לגיוס סגל בתחום.
  2. לפעול לקידום שילוב סגל בינלאומי.
  3. לפתוח תכניות לימודים בתחום הנדסת מכונות בשפה האנגלית.
  4. לקיים תהליכי הערכת איכות פנים מוסדיים סדורים ותקופתיים.
  5. לעקוב אחר התקדמות סטודנטים בלימודיהם, במיוחד סטודנטים המתקבלים עם נתוני כניסה נמוכים יותר. 

ד. המלצות למחלקות להנדסת מכונות:

  1. לקיים מפגשים תקופתיים של כלל ראשי המחלקות להנדסת מכונות, על מנת לדון בסוגיות רוחביות בתחום.
  2. לקיים מפגשים של כלל ראשי המחלקות עם נציגי התעשייה בנושא היקף תעסוקה והעסקת סטודנטים בעת לימודיהם לתואר.
  3. להמשיך ולפתח דרכי הוראה ולמידה חדשניות, תוך מתן דגש רב יותר על פיתוח למידה עצמאית וכישורים רכים, ובייחוד דיבור וכתיבה בשפה האנגלית.
  4. להמשיך במאמצי ההנגשה לאוכלוסיות מוחלשות ולפעול לשילוב נשים בתחום.

 4. מעקב אחר יישום ההחלטה:

בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.