דו”חות הערכה בנושא פיסיקה – סבב ב

החלטת מל"ג

בישיבתה ביום 14.01.2020, קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה הבאה בנושא המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום הפיסיקה בישראל: 

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב קאהן על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.

2. המל"ג רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מתחום לימודי הפיסיקה בארץ.

3. לאור ממצאי הוועדה, מחליטה המל"ג לאמץ את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות כדלקמן:

א. לעודד שיתופי פעולה בקרב הגורמים הרלוונטיים בתחום הפיסיקה בישראל (מוסדות אקדמיים, האגודה הישראלית לפיסיקה).

ב. לעודד את הצטרפותה של ישראל ל-European Southern Observatory.

ג. לבחון אפשרות לשיפור הממשק בין ה"מעבדה הלאומית לפיסיקה בישראל" והמחלקות לפיסיקה במוסדות להשכלה גבוהה.

ד. המלצות למוסדות

1) לפעול לשיפור המגוון של האוכלוסיות בקרב הסטודנטים וחברי הסגל (מגדרי ומיעוטים).

2) לבחון מחדש את המסלול והדרישות המקובלות לגיוס חברי סגל בתחום, על מנת לאפשר את השתלבותן וקידומן של נשים גם לדרגות הבכירות (כדוגמת הדרישה לבתר-דוקטורט בחו"ל).

3) להסדיר מערך יעוץ לפוסט דוקטורנטים המגיעים למוסדות מחו"ל.

ה. המלצות למחלקות לפיסיקה

1) לשפר את התיאום בין המחלקות השונות המציעות תארים משותפים.

2) לבחון שיטות חדשניות ומתקדמות להוראה וללמידה.

3) לשפר את תכניות הליווי והחונכות לסטודנטים במהלך התואר, והכוונה לאפשרויות תעסוקה לבוגרים.

4) לפתח מנגנון לשמירת הקשר ומעקב אחר בוגרי התכנית.

5) לפתח תכנית לקידום תחום הפיסיקה בקרב הציבור הישראלי, בעזרת שיתופי פעולה עם בוגרי התכניות ונציגי התעשייה בישראל.

6) לבחון מחדש את התמיכה בטכנאי המעבדות לפיסיקה ניסויית (experimental physics) באוניברסיטאות.

 

4. מעקב אחר יישום ההחלטה:

בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.

פיסיקה - החלטת מלג רוחבית 14.01.2020


אוניברסיטת אריאל - החלטת מל"ג - 14.01.2020


אוניברסיטת בן גוריון - החלטת מל"ג - 14.01.2020


אוניברסיטת בר-אילן - החלטת מל"ג - 14.01.2020


אוניברסיטת תל אביב - החלטת מל"ג - 14.01.2020


האוניברסיטה העברית - החלטת מל"ג - 14.01.2020


האוניברסיטה הפתוחה - החלטת מל"ג - 14.01.2020


הטכניון - החלטת מל"ג - 14.01.2020


המרכז האקדמי לב - החלטת מל"ג - 14.01.2020


מכון ויצמן - החלטת מל"ג - 14.01.2020