דוחות הערכה בנושא תקשורת חזותית

להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת תחום תקשורת חזותית:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מהפוטנציאל התרבותי והאקדמי של התחום בארץ.
3. המועצה מאמצת את הערות והמלצות הוועדה לעידוד תהליכי הערכת איכות שוטפים ומוסדרים ברמה המוסדית והמחלקתית
4. המלצות הוועדה תועברנה לות"ת לדיון בנושאים שתחת אחריותה.
5. המלצות למוסדות:
המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות ליישם את כלל המלצות הוועדה הבינלאומית, בדגש על:
בניית והפעלת תהליכי הערכה והבטחת איכות ברמה המוסדית; 
מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תכנית הלימודים; 
הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט; 
פיתוח תשתית מוסדית שתכשיר ותתמוך בהעצמת המחקר והשפעתו בתחום היצירה והעיצוב. 
6. מעקב אחר יישום ההחלטה:
בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.