30/10/2012

מנכ"ל המל"ג: "מסע חסר תקדים נגד המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מתנהל בשבועות האחרונים, ובו נחצו קווים ונעשו מעשים שלא היו כמותם".

בעקבות הביקורת שהועלתה בימים האחרונים נגד המועצה להשכלה גבוהה בעניין אוניברסיטת בן גוריון, מר משה ויגדור, מנכ"ל המל"ג פירסם הבוקר מאמר דיעה בעיתון "הארץ". 

 

להלן דבריו:

 

מסע חסר תקדים נגד המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מתנהל בשבועות האחרונים, ובו נחצו קווים ונעשו מעשים שלא היו כמותם – כמו יבוא של התערבות ועצומות הכוללות גורמים בחו"ל. רבים מהיוצאים נגד המל"ג אינם מכירים את העובדות ולא עיינו בדו"חות הכתובים בטרם צירפו את קולם למקהלת העוינות, ואילו אחרים מקדמים אג'נדות בלי קשר לאירועים וניזונים מדיס-אינפורמציה.

 

הכל החל בדו"ח של ועדת בדיקה בינלאומית של המל"ג, שבחנה את רמת המחלקות למדע המדינה במוסדות האקדמיים כחלק מתהליכי בחינת איכות שהמל"ג מבצעת מעשה שגרה. דו"ח שכתבה ועדה בת שבעה פרופסורים מומחים, ארבעה מהם מחו"ל, הצביע על ליקויים במחלקות; ההתייחסות למחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון היתה חמורה במיוחד, והצביעה על כשלים אקדמיים חמורים בלימודי הליבה הלא מאוזנים מבחינת גישות תיאורטיות ושיטות מחקר, בקוריקולום לא מספק ובפעילות מחקר רדודה, תוך כדי פגיעה בסטודנטים.

 

הוועדה ציינה, שאם הליקויים לא יתוקנו, יהיה על האוניברסיטה לשקול את סגירת המחלקה. האוניברסיטה התחייבה לתקן. בדיון בוועדת המשנה לאיכות של המל"ג שנערך באחרונה התברר, שחלק ניכר מההמלצות טרם בוצעו. התברר, שרוב חברי הסגל החדשים אינם עונים על המלצות הוועדה הבינלאומית, ולימודי הליבה לא הוסדרו.

 

ועדת המשנה המליצה שעל האוניברסיטה לתקן את הליקויים ולא הזכירה כלל סגירת מחלקה, אם כי ציינה כהמלצה לא לאפשר את הרשמת התלמידים אלא כתלות בתיקון הליקויים. היום אמור להישמע ערעור אוניברסיטת בן גוריון, ותינתן לה הזדמנות להתייחס לכוונותיה לתיקון הליקויים. בדיון ישתתף גם יו"ר הוועדה הבינלאומית. אחרי שנים שבהן איפשרו למחלקה להידרדר אקדמית, כפי שהצביע הדו"ח, ולא פעלו באוניברסיטה למנוע ולתקן, יש לאוניברסיטה הזדמנות לפעול בעצמה לתיקון הליקויים.

 

בינתיים פתחו באוניברסיטת בן גוריון במסע חסר אחריות נגד המל"ג, תוך כדי הסתייעות במשרדי עורכי דין ויחצ"נים, וגרימת נזק. לא זכור מצב, שבו פנייה של ראשי מוסד אקדמי ישראלי מועברת לגורמים בחו"ל, הכוללים פרופסורים, אגודות מקצועיות ומוסדות, נגד המל"ג ונגד המדינה – וכל זאת עוד בטרם דנה המל"ג ובטרם קיבלה החלטה. התוצאה היא מסע מיובא ומיותר של השתלחות במל"ג.

 

המל"ג, האמונה גם על איכות האקדמיה בישראל, מתייחסת לתפקידה בזהירות, במקצועיות ובתשומת לב רבה. ברור כי קל יותר לבקר את המלצות הוועדה להבטחת איכות בתואנות של התערבות פוליטית, או העדר סמכות, מאשר לשפר איכות אקדמית בעבודה יסודית וקשה.

 

אוניברסיטאות בארצות הברית עוברות מדי פעם תהליך של רה-אקרדיטציה, ואיש לא יטען להתערבות ממניעים זרים. כשמחלקה כלשהי אינה עומדת ברמה הנדרשת, פועלים לתיקון, או להסרת ההיתר האקדמי לתת תואר. באחרונה נסגרה מחלקה לסטטיסטיקה באחת האוניברסיטאות בארץ משום שלא עמדה בסטנדרטים אקדמיים, ולא נטען לפגיעה בחופש האקדמי.

 

בלהט הוויכוח התעוררו באחרונה דיונים על התועלת במל"ג, על זכות קיומה, על הלגיטימיות שלה ועל מרחב ההתערבות שלה. המל"ג אמונה על הסדרת נושאים מגוונים במערכת ההשכלה הגבוהה, תוך כדי הבטחת איכויות אקדמיות. טובת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, שהיא ברובה צעירה ובעלת מאפיינים ייחודיים, דורשת מל"ג מקצועית ובעלת יכולת ניתוח והחלטה עצמאיות. הקטנת מעורבות המל"ג בנעשה בהשכלה הגבוהה עלולה להביא לאנדרלמוסיה אקדמית ולתופעות שליליות בתחום התכנון והרמה האקדמית.

 

יש להניח למל"ג ולחברי המועצה לקבל את החלטותיהם על פי החוק, בלא התערבות זרה מבית או מחוץ – לטובת המערכת האקדמית והאיכות האקדמית, ולמען השמירה על החופש האקדמי.

 

 

למאמר כפי שפורסם באתר עיתון "הארץ"