07/09/2012

הודעה בדבר פרסום נוסח מתוקן של מסמכי מכרז פומבי 10/2012 לשירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

 

היום 7.9.2012, הועלה לאתר נוסח מעודכן של המכרז, ההסכם ונספחיהם בהתאם לתשובות ההבהרה שניתנו במסגרת המכרז. על מגישי ההצעה להגיש את ההצעה בהתאם למסמכים המעודכנים כאמור. מציע שלא עשה כן, ועדת המכרזים תהא רשאית לראותו כמי שהגיש את ההצעה בהתאם למסמכים המעודכנים או לחלופין תהא רשאית לפסול את הצעתו, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

לאתר הועלו המסמכים הבאים:

 

א. נוסח המודעה לעיתונות.

ב. נוסח התשובות לשאלות ההבהרה.

ג. נוסח מסמכי המכרז המעודכנים- יש להגיש הצעות לפי נוסח זה.

ד. לנוחיות המתעניינים- נוסח התיקונים והעידכונים שנערכו במסמכי המכרז הקודמים.

 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום א' ה-14.10.2012.

 

הבהרה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

 

לפרטי המכרז לחץ כאן