21/01/2021

הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – סגר ינואר 2021

בהמשך להחלטת הממשלה על הארכת הסגר במדינה בעקבות התחלואה הגבוהה בקורונה, זאת עד לסוף חודש ינואר 2021. בהמשך לכך אישרה הממשלה תיקון בתקנות (קובץ התקנות-9111 - הארכת סגר 3 עד סוף ינואר 21).  

בהתאם לתיקון, תתאפשר גישה לקמפוסים לעד 5% מהסטודנטים במוסד, בהתאם לאישור פרטני לכל סטודנט, כי דרושה לו גישה למחשבים או לתשתיות החשמל או האינטרנט במוסד לצורך קיום מבחן מקוון, או כי דרושה לו גישה למוסד לצורך ביצוע מבחן שאינו מקוון בשל לקות למידה שממנה הוא סובל.

בהתאם לתקנות, נדרש אישור פרטני לסטודנטים כאמור מאת מנכ"ל המוסד האקדמי ומנכ"ל המל"ג.

לפיכך, ובהתאם להנחיות שהועברו אלינו ממשרד הבריאות, מוסד שיהיה מעוניין לקבל אישור מנכ"ל מל"ג לאפשר הגעת סטודנטים לקמפוסים כאמור בתקנות, יתבקש להגיש רשימות מסודרות של הסטודנטים שיורשו להגיע לקמפוס לפי פירוט הנסיבות המאפשרות את ההגעה לפי התקנות, וכן נתונים מספריים (מס' כולל של סטודנטים במוסד, ומספר הסטודנטים שהמוסד מבקש לאפשר הגעתם לקמפוס), כך שתהיה עמידה במגבלת ה- 5%.