14/03/2017

הודעה לציבור – גיבוש הצעה לאמות מידה וכללי אתיקה בנושא פעילות פוליטית ואקדמית במוסדות להשכלה גבוהה

מובא בזאת לידיעת הציבור כי יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, שר החינוך ח"כ נפתלי בנט, מינה את פרופ' אסא כשר להגיש למועצה להשכלה גבוהה המלצות בדבר עקרונות וכללים של קוד אתי להתנהלות ראויה בכל תחומי הפעילות במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה, בממשקים שבין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית.

לצורך כך, מוזמנים גורמים מן הציבור, לרבות מהאקדמיה, מארגונים וגופים פרטיים או ציבוריים, בהם – סטודנטים ומרצים, מן האקדמיה ומחוצה לה, המעוניינים להביע עמדה בנושא, להעלות דברים על הכתב ולשלוח לכתובת המופיעה מטה, וזאת עד ליום ט' בשבט תשע"ז, 5 בפברואר 2017.

ניירות העמדה יובאו בפני פרופ' כשר. במידת הצורך ולפי שקול דעתו, יחליט פרופ' כשר לזמן פונים להציג בפניו את עמדתם.

הכתובת למשלוח פניות:

בדואר רגיל: פרופ' אסא כשר, הלשכה המשפטית, המועצה להשכלה גבוהה, ת"ד 4037, ירושלים 91040

בדוא"ל: asakasher@che.org.il

מובהר בזאת כי ניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע שיימסר כמענה לפנייה זו, ובכלל זה שימוש במידע לצורך גיבוש המלצות ופרסום המידע. כל גורם המשיב לפניה זו יחשב כמי שהסכים מראש, בעצם הגשת עמדתו, לאמור, וכמי שמוותר על כל טענה בעניין זה לרבות על טענה לעניין זכויות יוצרים. פונה המבקש כי שמו לא יפורסם יציין זאת על גבי פנייתו. בכפוף לאמור לעיל, אין ללמוד מפנייה זו על התחייבות או מחויבות כלשהי כלפי מוסרי המידע.