04/03/2015

החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניין אורט הרמלין מיום 3.3.15

 

בישיבת המל"ג שהתקיימה אתמול, 3.3.15 חזרה המועצה להשכלה גבוהה על עמדתה באשר לחובתה של המכללה לעמוד בכל התנאים הנדרשים מכוח החוק והכללים הרלוונטיים על מנת שניתן יהיה לדון מהותית בהארכת ההיתר שניתן לה.

 

כמו-כן, ורק על מנת לאפשר למכללה למצות את הליך הערר, הוחלט כי תוקף ההיתר שניתן למכללה יוארך "טכנית" עד ליום 31.5.15, או עד להשלמת הליכי הערר, לפי המוקדם מביניהם. כמו כן הבהירה המועצה להשכלה גבוהה כי אם הליכי הערר לא יושלמו עד לתאריך 31.5.15 היא תשוב ותבחן את הארכתו , בהתאם לנסיבות, כאשר העיקרון העומד לנגד עיניה הוא מתן אפשרות למצות את הליך הערר.

 

חשוב להדגיש כי ההחלטה זו אינה מבטיחה את המשך הלימודים של הסטודנטים עד סוף סמסטר ב'. עוד חשוב להזכיר כי המכללה היתה עד עתה בעלת היתר בלבד, כלומר, מוסד שאינו מוסמך להעניק תארים אקדמיים, והערר עניינו בהארכת ההיתר בלבד. גם הארכת ההיתר אינה משנה את אי יכולת המוסד להעניק תארים.

 

לטובת ציבור הסטודנטים, קיימת עבור ציבור הסטודנטים רשת בטחון באורט בראודה. כך מיום הקמת המכללה, לפי דרישות המועצה להשכלה גבוהה. המל"ג פעלה לסייע במציאת הסדרים מיוחדים בנוסף לרשת הביטחון באורט בראודה במוסדות אחרים מוכרים להשכלה גבוהה. כל זאת, לפנים משורת הדין, ומתוך דאגה ואחריות לעתיד הסטודנטים ומתוך רצון להקטין את אי הוודאות בה הם מצויים. מטבעם של הסדרים מעין אלה הם רלבנטיים לתחילת סמסטר ב' הנוכחי בלבד. ככל שתמצא לנכון, ועל רקע ההתפתחויות שיחולו, תהיה המועצה רשאית לשקול בהמשך את האפשרות לסייע במציאת הסדרים ייחודיים אחרים.