20/01/2015

החלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה בעניין המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין

 

הארכת היתר המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין

 

המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת הוועדה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי מיום 20.1.15 בנושא היתר והכרה במכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין ובהמלצת ות"ת מיום 14.1.15, ולאחר ששמעה את נציגי המוסד והסטודנטים היא מחליטה כדלהלן:

 

1. לאור חוות הדעת האקדמיות והמלצת ות"ת במשור הפיננסי והתאגידי משפטי, התרשמה המל"ג כי המוסד אינו עומד ברמה אקדמית נאותה, אינו בעל איתנות פיננסית ואינו בעל עצמאות מנהלית מספקת, ועל כן הוא אינו עומד בדרישות להכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה.

 

2. לאור זאת ולאור תכתובות ופגישות עם המוסד, התרשמה המל"ג כי ככלל במצב הקיים הארכת תוקפו של ההיתר לא תביא לעמידת המוסד בדרישות להכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה, משום שהמוסד אינו יכול להתקיים פיננסית ללא תלות מלאה, הולכת וגדלה, ברשת אורט ישראל אשר מעורבותה בניהול המוסד, כמו גם ההסתמכות המלאה עליה, אינן יכולות להוביל לעצמאות המוסד כנדרש ממוסד להשכלה גבוהה. גם חוות הדעת האקדמיות הקיימות מראות כי המוסד אינו עומד בפועל ברמה אקדמית נאותה בתכניות הלימודים שנבדקו. על כן, יש לבחון האפשרות לסיום פעילותו של המוסד תוך מתן מענה לסטודנטים הלומדים בו.

 

3. יחד עם זאת, ולצורך מיצוי הליך בדיקת המוסד מחליטה המל"ג להאריך טכנית את תוקף ההיתר של המכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין עד לסיום הסמסטר, 21.2.15, על מנת לאפשר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה לסיים את סמסטר א' של שנה"ל תשע"ה, אך ללא רישום סטודנטים חדשים.

 

4. בנוסף ולאור בקשת המוסד, המל"ג תמשיך לדון בנושא ההיתר למכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין בישיבתה הצפויה ביום 10.2.15, ובמסגרת זו ידרש המוסד בין היתר גם להתייחס לביצוע בפועל של תיקון הליקויים בפרט במישורים המשפטיים-תאגידיים והפיננסיים בהתאם להנחיות, וכפי שהוצגו בפניו על ידי הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת בחודשים האחרונים, וגם בעת השימוע שהתקיים בישיבת ות"ת ביום 14.1.15 ויפורטו שוב בפני המוסד לאחר קבלת החלטה זו. בכפוף לתיקון הליקויים הפיננסיים והמשפטיים-תאגידיים כאמור לעיל, תדון המל"ג באפשרות להאריך ההיתר עד סוף סמסטר ב' במהלכו ייבדקו גם ההיבטים האקדמיים.

 

5. בנוסף לרשת הבטחון שהציגה המכללה עבור הסטודנטים בתכניות השונות, המל"ג מבקשת מהצוות המקצועי להיערך למציאת פתרונות שיאפשרו לסטודנטים להמשיך בלימודים ולסיים אותם במוסדות להשכלה גבוהה נוספים.

 

6. המל"ג מודעת לצורך בהגדלת כמות המהנדסים ולפיכך אישרה לאורך השנים ב- 15 מוסדות להשכלה גבוהה תכניות להכשרת מהנדסים במגוון תחומים ברחבי הארץ, מבאר שבע בדרום ועד כרמיאל ועמק הירדן בצפון. המל"ג רשמה לפניה את המידע שנמסר, לפיו במוסדות אלה ניתן לקלוט מאות רבות של סטודנטים חדשים נוספים.