10/02/2015

הודעה לתקשורת: החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 10.2.2015 בעניין היתר המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין

 

בהמשך להחלטת המועצה מיום 20.1.15 בנושא היתר והכרה במכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין ולהמלצות ות"ת, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכת ההיתר למוסד ולהלן עיקרי החלטתה:

 

המועצה שבה על עמדתה, לפיה על מנת שניתן יהיה להאריך את ההיתר שניתן למוסד, עליו לעמוד בתנאים הנדרשים מכוח החוק והכללים להבטחת רמתו המדעית והאקדמית הנאותה ועצמאותו האקדמית והמנהלית.

 

המועצה שבה על החלטתה, לאור חוות הדעת האקדמיות והמלצות ות"ת, כי המוסד אינו עומד ברמה אקדמית נאותה, אינו בעל איתנות פיננסית, ואינו בעל עצמאות מינהלית .

 

המועצה החליטה כי אין מקום לשינוי החלטתה הקודמת מיום 20.1.2015, וכי המוסד אינו עומד בתנאים בהם ניתן להאריך את תוקף ההיתר שניתן לו בלי שיעמוד באופן מלא בדרישות שהוצבו בפניו.

 

על כן אין המועצה יכולה להחליט במצב זה על הארכת ההיתר למוסד והוא יפוג ביום 21.2.15. במידה שעד למועד זה, יתקבלו כל ההתחייבויות וההצהרות הנדרשות, שנועדו להבטיח את איתנותו ועצמאותו של המוסד, וכן יבוצעו פעולות ליישום הדרישות האמורות תדון המועצה בנושא.

 

מתוך דאגה ואחריות לעתיד הסטודנטים במוסד, בנוסף לרשת הביטחון המקורית המבוססת על המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, המל"ג פעלה לקבלת התחייבויות בכתב משלושה מוסדות נוספים לקליטת הסטודנטים בתכניות השונות, כך שיוכלו להשלים את לימודיהם (המכללה האקדמית להנדסה ת"א אפקה, המרכז האקדמי רופין ואוניברסיטת אריאל, לרבות קיום מסלולים ללימודי ערב). בנושא זה יתקיים מעקב משותף לליווי הפתרונות לסטודנטים של הצוות המקצועי במועצה יחד עם נציגי התאחדות הסטודנטים.