10/06/2014

החלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה – מכון לנדר

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה היום (10.6.14) – כפי שהתחייבה בפני בית המשפט –

במכון לנדר, וקיבלה את ההחלטה הבאה