13/11/2013

החמרה בטיפול בהטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה

הועדה לפיקוח ואכיפה של המועצה להשכלה גבוהה החליטה פה אחד על שורת המלצות מחמירות בטיפול המוסדות בהטרדות מיניות.

 

סגנית יו"ר המל"ג ויו"ר הועדה לפיקוח אכיפה, פרופ' חגית מסר ירון: "על המוסדות להשכלה גבוהה להיות נושאי הדגל והמובילים בנושאים ערכיים דוגמת הטרדות מיניות. המוסדות יידרשו לפעול בשקיפות, לפרסם מידע באופן שוטף, ולהנגיש את התקנון למניעת הטרדה מינית באנגלית ובערבית".

 

בחודש מאי 2013 פורסם דוח מבקר המדינה בנושא "טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות". בעקבות פרסום הדוח מינו המל"ג וות"ת צוות מינהלי לתיקון ליקויים שתפקידו לדון בנושאים שהועלו בדוח, בדרכים לתיקון הליקויים ולגבש המלצות לוועדה לפיקוח ואכיפה ולמל"ג/ות"ת על דרכי פעולה לעתיד.

 

בשבועות האחרונים הועברו המלצות הצוות לתיקון ליקויים להערות כל המוסדות להשכלה גבוהה ולהתאחדות הסטודנטים.

 

המלצות הצוות לתיקון ליקויים הובאו היום לדיון בפני ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בראשות פרופ' חגית מסר ירון, סיו"ר המל"ג, אשר החליטה בין היתר [1]:

 

 1. נושא מניעת ההטרדות המיניות במוסדות להשכלה גבוהה הוא בעל חשיבות גדולה במיוחד. מערכת ההשכלה הגבוהה היא מערכת ייחודית, שבמסגרתה יש לתת דגש להבטחת מטרותיה הציבוריות מחד ושמירה על עצמאותה מאידך. הוועדה סבורה כי דווקא בנושאים ערכיים, כגון מניעת הטרדה מינית, שמטרתם גם הבטחת מנהל תקין ושקיפות – על המוסדות להשכלה גבוהה להיות נושאי הדגל והמובילים.
 2. יצא מכתב לכל המוסדות להשכלה גבוהה בו יתבקשו לרענן את חובותיהם ולנהוג בהתאם לקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו ולבחון שוב את עמידת המוסדות בחובותיהם החוקיות למנות אחראי למניעת הטרדה מינית, לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית ולפרסמו באתר האינטרנט של המוסד. המכתב יכלול במפורש גם את הנושאים הטעונים הבהרות כמוצע בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים, לרבות בנושאים הבאים:
  1. תרגום התקנון למניעת הטרדה מינית גם לשפות ערבית ואנגלית.
  2. המלצה למנות אחראים למניעת הטרדה מינית שנמנים הן על הסגל המינהלי והן על הסגל האקדמי על גווניו בהתאם לגודלו של המוסד.
  3. על המוסדות להם יותר מקמפוס אחד, למנות מספר אחראים למניעת הטרדה מינית לפחות בכל קמפוס.
  4. על המוסדות למנות, ככל שניתן, אישה כאחראית למניעת הטרדה מינית.
  5. על המוסדות לדאוג כי האחראי למניעת הטרדה מינית יעבור הכשרה הולמת ויתאים לתפקיד.
  6. על המוסדות לקיים פעילות הדרכה והסברה, המתחייבת לפי החוק, וזאת בתכיפות העולה על דרישות החוק של פעם בשנה לפחות, ולעקוב אחר נוכחות בפעילות מסוג זה, לאור התחלופה הקיימת בסגל הזוטר ובסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, וכן לפעול לפרסום התקנון למניעת הטרדה מינית של המוסד לכל סטודנט/עובד חדש.
  7. על המוסדות להעביר מידע, בתכיפות של אחת לשנה, אודות תלונות על הטרדות מיניות, שיעור התלונות שהתבררו כנכונות והעונשים שהוטלו על המטרידים לוועדת הכנסת/ רשות לקידום מעמד האישה ו/או גורם ממשלתי אחר (עם העתק למל"ג).
  8. על המוסדות לפעול לטיפול בתלונות על הטרדה מינית ללא דיחוי.
  9. על המוסדות לבחון קביעת הסדרי משמעת ראויים, שיכללו גם הוראות לעניין הרכבו של בית הדין המשמעתי וסדרי בית הדין בכל הנוגע לטיפול בתלונות בעניין הטרדה מינית ובהתייחס להערות מבקר המדינה.
 3. יקודם הדיון עם משרד המשפטים בהתייחס לעדכונים הנדרשים בחוק או בתקנות מתוך הנושאים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בהתאם להמלצות הצוות לתיקון ליקויים.
 4. אתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה יכלול מידע נגיש בנושא, לרבות קישורים לתקנונים למניעת הטרדה מינית של המוסדות להשכלה גבוהה.
 5. יתקיים יום עיון תקופתי בנושא מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה בהשתתפות המוסדות והגורמים הרלוונטיים. לקראת יום העיון ולאחריו יתכנס פורום משותף של נציגי מל"ג, המוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות הסטודנטים, משרד המשפטים, הרשות לקידום מעמד האישה – שיכין את הנושאים ליום העיון, ידון בהם ויקדם את הטיפול בנושא.
 6. המועצה להשכלה גבוהה תמשיך להתייחס ולטפל בפניות ציבור הנוגעות להתנהלות של מוסד להשכלה גבוהה בנושא זה.

 

 

 


 

[1] המלצות הועדה כפופות לאישור מליאת המל"ג.