דו"חות הערכה בנושא היסטוריה

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מיום 09.11.2010:

מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום 13.09.2010 ואת המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 12.10.10 באשר להמלצות הסוקרות פרופ' אניטה שפירא ופרופ' מרים ירדני, אשר בחנו את יישום דו"ח הוועדה להערכת הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה ומחליטה כלהלן:

א. להודות לצוות הסוקרות פרופ' אניטה שפירא ופרופ' מרים ירדני על בדיקת הדיווחים שהגישו האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה בדבר יישום המלצות דו"ח הוועדה להערכת הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל

ב. לציין לטובה את האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית על הצעדים שנקטו ליישום המלצות דו"ח הוועדה להערכת הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל

ג. לבקש מאוניברסיטת בר אילן כי תגיש ללא דיחוי את דו"ח ההתפתחות באשר ללימודי היסטוריה של עם ישראל

ד. לבקש מאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב להגיש בתוך שנה לוח זמנים ליישום המלצות הסוקרות.

החלטת מל"ג 9.11.10


אוניברסיטת בן גוריון החלטת מל"ג 20.11.07


אוניברסיטת בר-אילן החלטת מל"ג 10.1.12


אוניברסיטת חיפה החלטת מל"ג 20.11.07


אוניברסיטת תל אביב החלטת מל"ג 20.11.07


האוניברסיטה העברית החלטת מל"ג 20.11.07


האוניברסיטה הפתוחה החלטת מל"ג 20.11.07